Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 3. 2019 , odpiranje prijav: 28. 3. 2019

Datum objave: 6. 3. 2019
Rok za prijavo: 25. 3. 2019 - plačilo varščine
Odpiranje prijav: 28. 3. 2019 Klub 15, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Zemljišče v k. o. Moste, Spodnja Šiška in  zemljišči  v k. o. Stožice.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 139/4 (ID znak: parcela 1730 139/4) v izmeri 1799 m² k.o. 1730 Moste,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-62, z namembnostjo IG-gospodarske cone.

Izklicna cena: 539.700,00 EUR (z besedo: petstodevetintrideset tisoč sedemsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 1311/4 (ID znak: parcela 1740 1311/4) v izmeri 359 m², k.o. 1740 Spodnja Šiška.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RŽ-155, z namembnostjo BT-površine za turizem.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d..
V zemljiški knjigi je vknjižena tudi zaznamba urejanja prostora po Odloku o o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost ter zaznamba pravnega dejstva, da nepremičnina leži v zavarovanem območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Izklicna cena: 71.800,00 EUR. (z besedo: enainsedemdeset tisoč osemsto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s: parc. št. 2256/8 (ID znak: parcela 1735 2256/8) v izmeri 76 m², k.o. 1735 Stožice ter;  parc. št. 2256/10 (ID znak: parcela 1735 2256/10) v izmeri 116 m², k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 28.800,00 EUR. (z besedo: osemindvajset tisoč osemsto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke