Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 12. 2012 , odpiranje prijav: 20. 12. 2012

Datum objave: 30. 11. 2012
Rok za prijavo: 17. 12. 2012
Odpiranje prijav: 20. 12. 2012

Predmet javnega zbiranja ponudb in višina izhodiščne najemnine

  • Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja zemljišča parc. št. 441/10 travnik v izmeri 1226 m2 k.o. Trnovsko predmestje. Oddaja se del navedenega zemljišča v izmeri 988 m² in sicer večji del zemljišča do betonskega zidu.
    Skica dela zemljišča, ki je predmet oddaje bo sestavni del (priloga) najemne pogodbe.
    Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11 – ZKZ-C) nahaja v enoti urejanja prostora VI-201 Vič, v območju namenske rabe BD – površine drugih območij. Iz nabora objektov in dejavnosti za območje namenske rabe BD so dopustni samo: 12301 Trgovske stavbe (samo tržnica pokrita z nadstrešnico), dopustno je urejanje parkirnih mest.
    Izhodiščna letna najemnina je 4.940,00 EUR (z besedo: štiri tisoč devetsto štirideset evrov).

Razpisne datoteke