Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 26. 7. 2010 , odpiranje prijav: 28. 7. 2010

Datum objave: 16. 7. 2010
Rok za prijavo: 26. 7. 2010
Odpiranje prijav: 28. 7. 2010

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin(Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Zazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 1/1 dvorišče v izmeri 741 m², poslovna stavba v izmeri 217 m², parc.št. 1/3 dvorišče v izmeri 572 m², parc.št. 1/4 pot v izmeri 157 m², parc.št. 1/5 dvorišče v izmeri 360 m², parc.št. 1/6 pot v izmeri 185 m² in parc.št. 1/7 dvorišče v izmeri 458 m², vse vpisane v zk vl.št. 1451 k.o. Sp.Šiška ; parc.št. 2/1 posl. stavba v izmeri 211 m², dvorišče v izmeri 1197 m², parc.št. 2/4 funkc. objekt v izmeri 64 m², parc.št. 2/6 dvorišče v izmeri 425 m², parc.št. 2/7 pot v izmeri 970 m², parc.št. 2/8 dvorišče v izmeri 1639 m², parc.št. 2/9 posl. stavba v izmeri 18 m², dvorišče v izmeri 2685 m², parc.št. 2/10 funkc. objekt v izmeri 45 m², parc.št. 2/11 funkc. objekt v izmeri 545 m², parc.št. 2/12 funkc. objekt v izmeri 71 m², parc.št. 2/13 posl. stavba v izmeri 166 m², parc.št. 2/14 posl. stavba v izmeri 223 m², parc.št. 2/15 železnica v izmeri 564 m², parc.št. 2/16 posl. stavba v izmeri 472 m² , dvorišče v izmeri 1955 m², parc.št. 2/17 pot v izmeri 127 m² in parc.št. 2/18 funkc. objekt v izmeri 31 m², vse v zk vl.št. 1430 k.o. Sp. Šiška ; parc.št. 3 pot v izmeri 757 m², vpisano v zk vl.št. 657 k.o. Sp. Šiška ; parc.št. 4/1 dvorišče v izmeri 2644 m², parc.št. 4/6 parkirišče v izmeri 13 m², parc.št. 4/7 poslovna stavba v izmeri 110 m², parc.št. 4/8 poslovna stavba v izmeri 8 m², parc.št. 4/9 funkcionalni objekt v izmeri 39 m², parc.št. 4/10 dvorišče v izmeri 5085 m², parc.št. 4/11 pot v izmeri 886 m², parc.št. 4/12 poslovna stavba 51 m², parc.št. 4/13 pot v izmeri 121 m², parc.št. 4/14 dvorišče v izmeri 6813 m², parc.št. 4/16 funkcionalni objekt v izmeri 118 m², parc.št. 62/3 železnica v izmeri 220 m², parc.št. 62/5 v izmeri 192 m² in parc.št. 62/6 dvorišče v izmeri 16 m², vse vpisane v zk vl.št. 1450 k.o. Sp. Šiška ; parc.št. 5/1 dvorišče v izmeri 519 m², parc.št. 5/2 železnica v izmeri 309 m², parc.št. 5/3 dvorišče v izmeri 167 m², parc.št. 5/4 poslovna stavba v izmeri 104 m², parc.št. 5/5 poslovna stavba v izmeri 38 m², parc.št. 5/6 poslovna stavba v izmeri 144 m², parc.št. 5/7 poslovna stavba v izmeri 372 m², parc.št. 5/8 poslovna stavba v izmeri 89 m², parc.št. 5/9 poslovna stavba v izmeri 80 m² in parc.št. 5/10 dvorišče v izmeri 144 m², vse vpisane v zk vl.št. 820 k.o. Sp. Šiška ; parc.št. 6/1 dvorišče v izmeri 821 m², parc.št. 73/2 dvorišče v izmeri 121 m², parc.št. 73/13 pot v izmeri 13 m² in parc.št. 73/14 dvorišče v izmeri 57 m², vse vpisane v zk vl.št. 1813 k.o. Sp.Šiška ; parc.št. 6/2 posl.stavba v izmeri 90 m², dvorišče v izmeri 135 m² in parc.št. 6/4 železnica v izmeri 16 m², obe vpisani v zk vl.št. 688 k.o. Sp.Šiška ; parc.št. 30/1 poslovna stavba 79 m², dvorišče 273 m² , vpisano v zk vl.št. 1694 k.o. Zg.Šiška ; parc.št. 723/4 dvorišče v izmeri 952 m² , parc.št. 723/9 dvorišče v izmeri 780 m², parc.št. 723/10 pot v izmeri 33 m² in parc.št. 723/11 pot v izmeri 125 m², vse vpisane v zk vl.št. 1462 k.o. Dravlje ; parc.št. 724/3 pot v izmeri 116 m², parc.št. 1644/3 cesta v izmeri 12 m², parc.št. 1644/15 cesta v izmeri 77 m², parc.št. 1644/16 dvorišče v izmeri 326 m², parc.št. 1644/17 parkirišče v izmeri 146 m², parc.št. 1644/18 pot v izmeri 77 m², parc.št. 1644/19 dvorišče v izmeri 56 m², parc.št. 1644/20 dvorišče v izmeri 3 m² in parc.št. 1752/7 dvorišče v izmeri 76 m², vse vpisane v zk vl.št. 725 k. o. Dravlje ter parc.št. 714/1 poslovna stavba v izmeri 800 m², parc.št. 716/1 poslovna stavba v izmeri 104 m², parc.št. 717/4 dvorišče v izmeri 384 m² in parc.št. 717/8 dvorišče v izmeri 2307 m², vse vpisane v zk vl.št. 1286 k.o. Dravlje, skupaj 41.116 m².

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja deloma v območju urejanja ŠP 2/1, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale ter deloma v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah za mestne javne službe in servise.
Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o Zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š2 Litostroj.

Pogoj za veljavno sklenitev pravnega posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega
sveta Mestne občine Ljubljana .

Za navedeno nepremičnino poteka lastninska tožba. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da tožeča stranka, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vloži odpoved tožbenemu zahtevku v pravdni zadevi opr. št. II P 1241/2009 ter istočasno sodišču predlaga izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve ter izbris zaznambe spora, zaznamovana v korist tožeče stranke pri nepremičninah parc. št. 2/1, 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17 in 18/4, vpisanih v vložku št. 1430, k.o. 1740 Spodnja Šiška in pri nepremičninah parc. št. 4/9 in 4/15, vpisanih v vložku št. 1450, k.o. 1740 Spodnja Šiška, kupec pa poda izrecno izjavo, da prevzema ves rizik nakupa in se odreče uveljavitvi eventuelne škode.

Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d.
Izhodiščna cena: 6.825.256,00 EUR
(z besedo: šestmilijonovosemstopetindvajsettisočdvestošestinpetdeset 00/100EUR)
Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke