Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 11. 10. 2006

Datum objave: 29. 9. 2006
Rok za prijavo: 11. 10. 2006

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06 in 35/06 - popr.) in Programa prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2006 naslednje JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN.

Obrazci