Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 27. 12. 2010 , odpiranje prijav: 28. 12. 2010

Datum objave: 17. 12. 2010
Rok za prijavo: 27. 12. 2010
Odpiranje prijav: 28. 12. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA
Stavbno zemljišče:

  • parc.št. 2778/2 njiva v izmeri 64 m², vpisana v zk vl.št. 4166,
  • parc.št. 2765/2 zelenica v izmeri 7.190 m²,
  • parc.št. 2765/3 zelenica v izmeri 4.995 m², dvorišče v izmeri 745 m², funkcionalni objekt v izmeri 1.574 m², poslovna stavba v izmeri 712 m², parkirišče v izmeri 1.227 m²,
  • parc.št. 2765/4 zelenica v izmeri 22.310 m², vse vpisane v zk vl.št. 2060 in
  • parc.št. 2771/2 zelenica v izmeri 2.629 m², pot v izmeri 224 m², vpisana v zk vl.št. 1395,
    vse k.o. Kašelj, skupaj 41.670 m²

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ( v nadaljevanju OPN MOL) nahaja v enoti urejanja PO-620, z namensko rabo O – območje okoljske infrastrukture in se v skladu z določbo 109. člena OPN MOL ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine– Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu ( O P P N , Uradni list RS, št. 101/09).

Po prostorskih izvedbenih pogojih za enoto urejanja prostora je v območju dopustna gradnja objektov in dejavnosti za potrebe centralne čistilne naprave Ljubljana.

Navedeno zemljišče je v posesti in upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.

Pogoj za veljavno sklenitev pravnega posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega
sveta Mestne občine Ljubljana.

Izhodiščna cena je 6.150.000,00 EUR (z besedo: šestmilijonovstopetdesettisoč00/100 EUR)

Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke