Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 5. 5. 2012

Datum objave: 13. 4. 2012
Rok za prijavo: 5. 5. 2012

poslovni prostor št. K01 v skupni izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v kletni etaži v objektu na naslovu Njegoševa 6
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 28,64 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Njegoševa 6
poslovni prostor št. P02 v izmeri 32,52 m2, ki se nahaja v pritličju objekta in kletni prostor v izmeri 18,60 m2, ki se nahaja v kleti objekta na naslovu Njegoševa 6
nezazidana stavbna zemljišča: parc. št. 627/3, njiva v izmeri 155 m², parc. št. 635/3, njiva v izmeri 25 m², parc. št. 635/4, njiva v izmeri 266 m² vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m².

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01 v skupni izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v kletni etaži v objektu na naslovu Njegoševa 6 v Ljubljani z ID oznako št. 1726-425-98 v k.o. 1726-Šentpeter in v naravi predstavlja vetrolov, tri prostore, skladišče in sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 54.140,00 EUR (z besedo: štiriinpetdesettisočstoštirideset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 28,64 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Njegoševa 6 v Ljubljani z ID 1726-425-94 v k.o. 1726-Šentpeter in v naravi predstavlja en večji prostor, garderobo in sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 67.880,00 EUR (z besedo: sedeminšestdesettisočosemstoosemdeset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P02 v izmeri 32,52 m2, ki se nahaja v pritličju objekta in kletni prostor v izmeri 18,60 m2, ki se nahaja v kleti objekta na naslovu Njegoševa 6 v Ljubljani v skupni izmeri 51,12 m2 z ID 1726-425-95 v k.o. 1726-Šentpeter in v naravi predstavlja en večji prostor in hladilnico. Garderoba s sanitarijami je ločena in ni povezana z direktnim dostopom, prav tako je in ločena klet, ki se nahaja pod poslovnim prostorom in ni povezana z direktnim dostopom. Predmetna nepremičnina je v času prodaje prazna. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 90.500,00 EUR (z besedo: devetdesettisočpetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča:
  parc. št. 627/3 (ID oznaka 1730-627/3-0) njiva v izmeri 155 m²,
  parc. št. 635/3 (ID oznaka 1730-635/3-0) njiva v izmeri 25 m²,
  parc. št. 635/4 (ID oznaka 1730-635/4-0) njiva v izmeri 266 m² vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m².
  Zemljišča se nahajajo v območju urejanja MO-129 Moste, z namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Izhodiščna cena za zemljišča je 111.500,00 EUR (z besedo: stoenajsttisočpetsto evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   

Razpisne datoteke