Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 29. 9. 2012 , odpiranje prijav: 2. 12. 2012

Datum objave: 17. 9. 2012
Rok za prijavo: 29. 9. 2012
Odpiranje prijav: 2. 12. 2012

Nepremičnine: poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2:
poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani;
poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani;
zemljišče parc. št. 1543/15 k.o. 1752 - Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 k.o.-Slape z ident.št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisočšeststopetinpetdeset)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-865-21 v k.o. 2636-Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR (z besedo: triinosemdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani z ID 1740-1287, parc.št. 548 v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 15.400,00 EUR (z besedo: petnajsttisočštiristo evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 1543/15 k.o. 1752 - Stanežiče nepozidano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje se nahaja v območju urejanja prostora ŠE-484 SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine, tip objekta Na-Nizka prostostoječa stavba in je samostojna gradbena parcela. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 134.385,00 EUR (z besedo: stoštiriintridesettisočtristopetinosemdeset 00/100)Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
   

Razpisne datoteke