Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 3. 12. 2012 , odpiranje prijav: 6. 12. 2012

Datum objave: 16. 11. 2012
Rok za prijavo: 3. 12. 2012
Odpiranje prijav: 6. 12. 2012

Poslovni prostor v izmeri 302,80 m2 na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani;
poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani;
poslovni prostor v pritličju v izmeri 90,96 m2 s kletnimi prostori v izmeri 27,98 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani;
poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2 na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani;
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 627/3 (ID oznaka 1730-627/3-0) njiva v izmeri 155 m², parc. št. 635/3 (ID oznaka 1730-635/3-0) njiva v izmeri 25 m² in parc. št. 635/4 (ID oznaka 1730-635/4-0) njiva v izmeri 266 m², vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m².

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri 302,80 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti z id. oznako nepremičnine 1725-593-22 v stavbi št. 593 na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani, parc.št. 1725-2348/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Vošnjakova ulica 4, Ljubljana poteka postopek dokončanja etažne lastnine, saj je po stanju zemljiške knjige za predmetno stavbo vzpostavljena nedokončana etažna lastnina. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 516.000,00 EUR (z besedo: petstošestnajsttisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-273-9 v stavbi št. 273 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani, parc.št. 1725-2409/0-0 in 1725-2410/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 335.000,00 EUR (z besedo: tristopetintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju v izmeri 90,96 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-299-5 s kletnimi prostori v izmeri 27,98 m2 z id. oznako 1725-299-16 v stavbi št. 299 na naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljubljani, parc.št. 1725-2460/0-0, k.o.1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje je nepremičnina zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 16.04.2015, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izklicna cena: 212.000,00 EUR (z besedo: dvestodvanajsttisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani z ID oznako št. 2636-865-21 v k.o. 2636-Bežigrad in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012.
  Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR (z besedo: triinosemdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 627/3 (ID oznaka 1730-627/3-0) njiva v izmeri 155 m², parc. št. 635/3 (ID oznaka 1730-635/3-0) njiva v izmeri 25 m² in parc. št. 635/4 (ID oznaka 1730-635/4-0) njiva v izmeri 266 m², vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m².
  Zemljišča se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10 in spremembe) nahajajo v enoti urejanja z oznako MO-129 Moste, z namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
  Izhodiščna cena: 111.500,00 EUR (z besedo: stoenajsttisočpetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
   

Razpisne datoteke