Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 1. 2020

Datum objave: 17. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 7. 1. 2020

Oddaja dela zemljišča v najem za določen čas: severni (S) del zemljišča s parc. št. 200/241, k. o. 1732 – Štepanja vas, v celotni izmeri 136 m2, pri čemer površina za oddajo v najem 30 m2.

Predmetno zemljišče se v delu oddaja za namen postavitve kioska za prodajo sadja in zelenjave. Kiosk mora biti proizvod, dan na trg v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Obliko in lokacijo kioska potrdi pristojni organ MU MOL, pristojen za urejanje prostora.

Čas trajanja najema: določen čas pet (5) let od dneva sklenitve najemne pogodbe.

Cena najema: 150,00 EUR/mesec brez pripadajočega davka.

Razpisne datoteke