Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 10. 2022

Datum objave: 28. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 18. 10. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1499/8 v izmeri 17 m2, k. o. 1755 – Glince, ID znak: parcela 1755 1499/8.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.. Zemljišče v naravi predstavlja ozek pas in meji na obstoječi stanovanjski objekt v lasti tretjih fizičnih oseb ter predstavlja dostop, dovoz in deloma zaključek zelenice ter se tako z objektom zaokrožuje v funkcionalno celoto. S predmetno prodajo se uredi dosedanja uporaba oz. uzurpacija s strani lastnikov objekta, z zemljiškoknjižnim stanjem zemljišča.

Cena navedene nepremičnine je 2.992,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

Razpisne datoteke