Javno zbiranje ponudb za oddajo neurejenega območja za vrtičke v zakup

Zaključen: 12. 1. 2016 , odpiranje prijav: 14. 1. 2016

Datum objave: 21. 12. 2015
Rok za prijavo: 12. 1. 2016
Odpiranje prijav: 14. 1. 2016 ob 14:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba v 5 nadstropju. -

MOL razpisuje oddajo neurejenega območja za vrtičke v zakup, na lokaciji parc. št. 974/717 in 974/719, obe k. o. 1756 - Črnuče, v skupni izmeri 5.923 m2.

PREDMET ODDAJE V ZAKUP

Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo neurejenega območja za vrtičke v zakup, na lokaciji parc. št. 974/717 in 974/719, obe k. o. 1756 - Črnuče, v skupni izmeri 5.923 m2. Zemljišče se nahaja na levem bregu reke Save, ob vodotoku in 280 m južno od cestnega mostu v Črnuče. V naravi predstavlja območje pretežno trikotno zemljišče, ki je v rabi za vrtičke. Najprimernejši dostop je s severovzhodne strani po Ulici koroškega bataljona do prvega križišča, kjer se zavije desno. Zemljišče, ki je predmet oddaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št.78/10, 10/11‐DPN, 22/11 – popr. in 43/11 ZKZ‐C, 53/12‐obvezna razlaga, 9/13,23/13‐popr. in 72/13‐DPN) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) ČR ‐ 422, z namembnostjo ZPp.

Na nepremičnini parc. št. 974/717 k.o. Črnuče je na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 2.2.2015 vknjižena v zemljiški knjigi služnostna pravica gradnje plinovoda ter obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora plinovodnega omrežja v korist družbe Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o..

Na nepremičnini parc. št. 974/719 k.o. Črnuče je v zemljiški knjigi na podlagi dogovora, z dne 29.10.2009, vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist družbe Telekoma Slovenije d.d.. Zakupnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti v roku 5 mesecev od sklenitve zakupne pogodbe.

Zakupnik je oproščen plačila zakupnine do pričetka opravljanja dejavnosti, vendar največ za dobo 5 mesecev. V primeru, da prične z dejavnostjo pred postavljenim rokom, se mu zakupnina prične zaračunavati od prvega dne naslednjega meseca, ko je pričel z dejavnostjo.

Izhodiščna cena oddaje predmetnega območja znaša: 0,15 EUR/ m2 /leto (z besedo: nič evrov in 15/100).

Razpisne datoteke