Služba za razvojne projekte in investicije

Naloge, ki jih opravlja Služba za razvojne projekte in investicije so naslednje:

 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih MOL,
 • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije,
 • usklajuje in vodi aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
 • zagotavlja izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja MOL, razen tistih, za katere je s tem odlokom ali posebnim predpisom določeno drugače,
 • načrtuje, koordinira in zagotavlja izvajanje investicij v šolstvu ter opravlja s tem povezane naloge,
 • skrbi za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov,
 • opravlja naloge na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, in promocijskih gradiv v ta namen.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za investicije
 • Odsek za investicije v šolstvu
 • Odsek za razvojne projekte
Več o organizacijskih enotah Službe za razvojne projekte in investicije