Velika mestna družina

Skupaj za najlepše mesto

Tako imenovano veliko mestno družino sestavljajo Mestna uprava MOL (MU MOL), Javni holding Ljubljana (JHL) z javnimi podjetji, Javni stanovanjski sklad (JSS MOL), Gospodarsko razstavišče (GR) in vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL. Skupaj več kot 12 tisoč sodelavk in sodelavcev.

Z jasno vizijo, motivirano ekipo, strokovnim delom in aktivnim sodelovanjem do uspešne preobrazbe mesta

Leta 2007 smo oblikovali in javno predstavili:

  • Vizijo MOL: »Ljubljana bo najbolj prijazno in najlepše mesto.«
  • Poslanstvo MOL: »Prebivalcem in obiskovalcem glavnega mesta Slovenije zagotavljamo najboljšo storitev.«

Zastavljeno vizijo smo povezali s temeljnimi projekti, opredeljenimi s točno določenimi roki izvedbe in odgovornimi izvajalci mestne uprave, javnih podjetij in zavodov MOL. Skupaj smo oblikovali podrobnejše terminske načrte in operativne aktivnosti. V obdobju 2007–2017 smo poleg rednih pristojnosti, ki jih mestna uprava tekoče izvaja, uspešno izvedli še skoraj 2.000 dodatnih projektov, pomembnih za mesto in njegove prebivalke ter prebivalce, ter uspešno prispevali k večji kakovosti življenja v Ljubljani.

Krepitev pripadnosti mestu in projektom

V mestni upravi, javnih zavodih, skladu in gospodarskih družbah je bilo že pred letom 2007 izjemno veliko strokovnosti in znanja, vendar skoraj ni bilo sodelovanja in ekipnega dela, zato je vodstvo sodelavce z aktivnim dialogom, jasno predstavitvijo ciljev in vključevanjem v načrtovanje uspešno motiviralo in z učinkovito izvedenimi projekti tudi pomembno okrepilo pripadnost članov mestu in zastavljenim projektom. Sodelavke in sodelavci (12.089) izražajo svoja strokovna mnenja, opozarjajo na morebitna neskladja in dajejo pobude in predloge za novosti in izboljšave.

Zadovoljstvo in dobro počutje v celotni veliki mestni družini krepimo tudi z organiziranim druženjem. Največ se nas zbere na vsakoletnem prednovoletnem srečanju, kamor so vabljeni vse sodelavke in sodelavci. Udeležba je prostovoljna, druženje sodelavcev pa je namenjeno medsebojnemu spoznavanju, neformalni komunikaciji in informiranju, okrepitvi sodelovanja in pripadnosti organizaciji.

Organigram velike mestne družine