10. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša. Mestni trg 1, 18. 12. 2023 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje javne službe v lekarniški dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 6. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  c) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občina Ljubljana - finančni vložek

 7. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela

 8. a) Predlog Spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
  b) Predlog Spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

 9. Predlog Odredbe o določitvi cene storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 10. Predlog Sklepa o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 11. Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., največ do višine 2.000.000 eurov

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 12. a) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnini s parc. št. 441/6 in idealni delež do ½ parc. št. 441/5, v k. o. 1770 Kašelj
  b) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 30/6, 441/4, 2454/9 in idealni delež do ½ parc. št. 441/5, v k. o. 1770 Kašelj
  c) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 31/10, 32/5, 32/8, 33/1, 34/1, 35 in idealni delež do ½ parc. št. 31/11, 2459/7, 2477/18, v k. o. 1770 Kašelj
  d) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 31/9, 37/1, 37/2, 412/2, 414/2, 415/1, 415/2, 2459/6, 2459/8, 2477/17, 3714/8 in idealni delež do ½ parc. št. 31/11, 2459/7, 2477/18, v k. o. 1770 Kašelj
  e) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 31/6, 31/8, 439/3, 2454/8, 2459/5 in 2477/19, v k. o. 1770 Kašelj
  f) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – Menjalne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 890/55, parc. št. 888/32, parc. št. 890/56, parc. št. 890/50, parc. št. 888/25, parc. št. 888/29, parc. št. 890/52 in parc. št. 890/53, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje
  g) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Menjalna pogodba namesto razlastitve
  h) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Prodajna pogodba za nepremičnine parc. št.: 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/21, 1556/23, 1556/48, 1556/51, 1556/54, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, 1556/62, 1556/63, 1556/65 in 1562/163, vse k. o. 2706 Zelena jama

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 13. Predlog Sklepa o nameri reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 14. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam, ravnateljem in vršilcu dolžnosti ravnatelja v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Polje, Osnovna šola Trnovo iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela

 15. Predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana – dopolnitev 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) – drugič, dopolnjen predlog - s predlogom za hitri postopek

 16. Nesprejemljiva diskriminacija otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter predlog za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami

Sprejeti dnevni red

Zapisnik