15. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 24. 11. 2003 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

1. Predloga sklepov o sodelovanju Mestne občine Ljubljana pri reševanju prostorske problematike   umetniških akademij Univerze v Ljubljani

2. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana.

3. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

4. 1. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

    2. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped

Razlogi za uvrstitev točk na dnevni red izredne seje so:

1. točka: obravnava predlogov sklepov je nujna zaradi interesa Mestne občine Ljubljana, da na njenem območju ostanejo umetniške akademije Univerze v Ljubljani ter dejstva, da mora pristojno ministrstvo čimprej zagotoviti zemljišča za njihovo izgradnjo;

2. točka: obravnava predloga sklepa je nujna zaradi čimprejšnje zagotovitve delovanja organov zavoda skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03) in statutom zavoda;

3. točka: obravnava osnutka odloka je nujna, da bo Mestna občina Ljubljana v naslednjem letu lahko zaračunavala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po novem odloku, usklajenem z določili Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02);

4. točka: obravnava predlogov sklepov je nujna, da bodo že z začetkom naslednjega leta lahko začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje, znižanja plačil staršev in rezervacije;

VABLJENI:

k točki 1:

- prof. dr. Jože Mencinger, rektor Univerze v Ljubljani

- doc. Miran Zupanič, dekan Akademije

  za gledališče, radio, film in televizijo

- izr. prof. mag. Pavel Mihelčič, dekan Akademije

  za glasbo

- prof. Bogoslav Kalaš, dekan Akademije za likovno

  umetnost

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik