17. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 31. 1. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji :

  1. Potrditev zapisnikov 14. in 15. seje ter 31. izredne seje mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Obravnava gradiva za svet ustanoviteljev javnih podjetji povezanih v holding ljubljana, d.o.o.
  5. Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol: Savsko naselje, Bežigrad, dr. Vita Kraigherja, Franceta Bevka, Mirana Jarca, n.h. Maksa Pečarja, Milana Šuštaršiča, Vodmat, Ledina, Majde Vrhovnik, Prežihovega Voranca, Poljane, Prule, Toneta Čufarja, Zalog, Jožeta Moškriča, Nove Jarše, Karla Destovnika Kajuha, Božidarja Jakca, Ketteja in Murna, Polje, Zadobrova, Sostro, Vide Pregarc, Martina Krpana, Nove Fužine, Šentvid, Šmartno pod Šmarno goro, Franceta Rozmana Staneta, Koseze, Hinka Smrekarja, Vižmarje-Brod, Dravlje, Riharda Jakopiča, Valentina Vodnika, Spodnja Šiška, Miška Kranjca, Bičevje, Vič, Oskarja Kovačiča, Trnovo, Kolezija, Vrhovci in Livada s predlogom za sprejem po hitrem postopku.
  6. Predlog sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Ljubljana za leto 2005
  7. Predlog sklepa o soglasju k povečanemu obsegu sredstev za delovno uspešnost zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture
  8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto š1 Šiška
  9. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  10. Predlog odredbe o kategorizaciji občinskih cest

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik