19. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 9. 2. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

 1. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja
  b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vrhovci
  c) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica
  d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trnovo
  e) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija
  f) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Viški vrtci
  g) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ledina
  h) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren
  i) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pod Gradom
  j) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat
  k) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Miškolin
  l) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped
 2. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana   /  Pravilnik /
  ppt tatoteke: Veterinarsko raziskovalna služba,
  Pravno finančna služba, Oskrbniško - vzdrževalna služba, Organizacijska shema na sedežu, enoti in dislociranih, Organigram krovni 2310, Marketinško - prodajna služba, Biološko-pedagoška služba
 3. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov /  Tabela
 4. Dopolnjen predlog Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Toplarna - Polje - Beričevo
 5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VP 3/2 Brdo)
 6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠR 3/3 Kamna gorica)
 7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga)
 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega centra Ljubljana)
 9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi)
 10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR 8/2 Vevče)
 11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠP 1/3 Viator)
 12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška
 13. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 Zgornja Šiška - kare 25 A
 14. Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo
 15. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja V1 3/3 Biotehniška fakulteta
 16. a) Predlog Sklepa o izdelavi ureditvenega načrta za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina
  b) Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana  /  Tabela

 

Razlogi za uvrstitev točk na dnevni red izredne seje so:

1. točka: ob pripravi gradiva za reorganizacijo treh vrtcev je predviden začetek delovanja novo nastalih vrtcev s 1.1.2004, ki je začetek novega poslovnega leta. Zaradi racionalizacije del pri izdelavi zaključnih računov in z njim povezanih poslovnih dogodkov, priprave otvoritvene bilance novih vrtcev in postopkov vpisa v sodni register je smotrno, da mestni svet čimprej obravnava odloke o ustanovitvi zavodov. Z njihovo uveljavitvijo bo vrtcem omogočen čim manj moten začetek poslovnega leta ter priprava letnih delovnih načrtov in drugih dokumentov, ki so potrebni za delovanje zavodov v skladu z zakonom.

2. točka: uvrstitev te točke na izredno sejo je nujna, da bo Mestna občina Ljubljana kot ustanovitelj s sprejetjem tega akta zavodu omogočil nemoteno delo in poslovanje ter hkrati izpolnil svoje obveznosti do zavoda, kot jih določa ustanovitveni akt. Svet Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana pa s sprejetjem akta o sistemizaciji in posredovanjem akta v soglasje ustanovitelju, izpolnjuje določbe ustanovitvenega akta, ki določajo rok v katerem mora svet zavoda sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest (19. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana).

3. točka: obravnava točke je nujna, ker bo s predlaganimi dopolnitvami pravilnika posamezni četrtni skupnosti omogočeno, da pri pripravi predloga finančnega načrta, ki je sestavni del proračuna, načrtuje porabo sredstev za nagrade članom sveta četrtne skupnosti.

4. točka: za zanesljivo osnovno in rezervno električno napajanje zahodnega dela Ljubljane je v izdelavi državni lokacijski načrt za gradnjo daljnovoda 2 x 110 kV TE TO Beričevo. Vlada namerava obravnavo lokacijskega načrta čim prej uvrstiti na dnevni red seje državnega zbora tako, da bi lahko nadaljevali z aktivnostmi za gradnjo tega nujno potrebnega daljnovoda.

5. do 11. točka: uvrstitev na dnevni red je nujna, ker se morajo vsi postopki sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Mestne občine Ljubljana zaključiti do 1. julija 2004, saj naj bi tedaj začela veljati Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Po njeni uveljavitvi bo občinam onemogočeno vsakršno nadaljnje spreminjanje in dopolnjevanje sedaj veljavnih planskih aktov občin. Predlagani osnutki odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 (razen osnutka pod točko 8) bi omogočili uresničevanje ciljev Mestne občine Ljubljana, Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije glede gradnje stanovanj. Osnutek odloka pod točko 8 (območje Potniškega centra Ljubljana) pa je posebnega razvojnega pomena za Mestno občino Ljubljana. V sedaj veljavnem planu imajo ta območja opredeljeno namensko rabo, ki stanovanjske gradnje ali drugih predvidenih dejavnosti ne omogoča in jo je zato treba s postopkom spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Mestne občine Ljubljana ustrezno spremeniti.

12. točka:osnutek odloka med drugim omogoča gradnjo centra četrtne skupnosti, kjer bo možno urediti tudi knjižnico, glasbeno šolo in zgraditi ca. 120 stanovanj (od teh 30 varovanih). Ker so povpraševanja po zgoraj navedenih programih velika, je potrebna čimprejšnja obravnava osnutka odloka.

13. točka: osnutek odloka zagotavlja urbanistično podlago za takojšnjo gradnjo stanovanj (možnost gradnje 130 stanovanj). Po dolgotrajnem usklajevanju z interesi šole, ki se nahaja na sosednji parceli, je osnutek spremembe odloka pripravljen za obravnavo in sprejem. Kar gre za pomembnejšo kapaciteto gradnje stanovanj na območju Šiške, je potrebna čimprejšnja obravnava osnutka odloka.

14. točka: območje z oznako CO 5/7 je locirano ob severnem delu Njegoševe ceste. Osrednji del zazidalnega otoka po strukturi predstavlja razdrobljeno pozidavo servisnih, skladiščnih in garažnih objektov, območje je treba urbanistično sanirati in prenoviti. Cilj ureditvenega načrta je omogočiti sanacijo degradiranega dela in postopno intenzivirati izrabo preostalega dela območja. Na območju bo možno zgraditi ca. 200 stanovanj. Ker gre za možnost takojšnje gradnje stanovanj, je potrebna čimprejšnja obravnava osnutka odloka.

15. točka: osnutek odloka obravnava območje, ki je po dolgoročnem planu Mestne občine Ljubljana predvideno za razvoj fakultet in znanstvenih institucij. Precej fakultet in znanstvenih institucij je v prostorski stiski, zato je treba prostorski akt, ki bo podlaga za nadaljnje in konkretne razvojne odločitve, sprejeti čimprej.

16. točka: osnutek odloka omogoča ureditev tematskega parka ter gradnjo dveh objektov prvenstveno za potrebe študentskih domov. Pomanjkanje kapacitet za študentske domove je v Ljubljani pereč problem.. Glede na to, da je prostorski akt podlaga za realizacijo predvidenih objektov, je potrebna čimprejšnja obravnava osnutka odloka.

17. točka: predlog odloka prinaša spremembe, zaradi katerih bo način dodeljevanja denarnih socialnih pomoči za občanke in občane ugodnejši kot je po veljavnem odloku.

Gradivo je priloženo. Pri gradivu pod točko 7. je priložen tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 (za območje Mestne občine Ljubljana), ki je priloga tudi k vsem ostalim osnutkom o spremembi in dopolnitvi dolgoročnega plana (točke 5, 6, 8, 9, 10 in 11).

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik