2. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 8. 12. 2014 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2013

 6. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014, b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2014, c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2014

 7. Predlog III. Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2014

 9. Predlog Sklepa o izdaji pooblastila Odboru za finance (umik)

  Umik točke iz dnevnega reda

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 10. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Javnega zavoda Mala ulica - Centra za otroke in družine v Ljubljani

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik