21. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 27. 6. 2005 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 34. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah s predlogom za hitri postopek
  5. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest
  6. Osnutek Odloka o urejanju javne razsvetljave
  7. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave
  8. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
  9. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del
  10. Poslovno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2004

Sprejeti dnevni red

Zapisnik