26. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 26. 6. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  Glasovanje

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019

 9. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 10. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 12. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik