29. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 27. 11. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 4. izredne in 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2016 in projektov v izvajanju

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

 8. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana s podrobnejšim programom ukrepov

 9. Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Spodnja Šiška in Glince

 11. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Tomišelj, Trebeljevo, Šujica, Grič, Lipoglav, Trnovsko predmestje, Spodnja Šiška, Brdo, Gradišče II, Dravlje, Gameljne, Stanežiče, Glince, Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Kašelj, Zadobrova, Podmolnik, Javor in Volavlje

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik

Pripombe in predlogi na gradiva, uvrščena na dnevni red

Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana

 • D. K.

  Kdaj bo strošek odvoda padavinskih voda v kanalizacijo s streh mestnih hiš v primerjavi s tendami mestnih lokalov enakovredno obravnavan z enako obremenitvijo mestne kanalizacije kot z naših streh? Tende ob deževju niso zaprte... V že veljavno besedilo odloka o zaračunavanju padavinskega davka bi bilo potrebno le vnesti še tende, kar pa verjetno mestni občini in svetnikom predstavlja velik strošek in problem.Istočasno se pojavlja ob sprejemanju novega odloka vprašanje, zakaj se ob zadnji prenovi enega izmed mestnih nabrežij ni uredilo še odvod meteorne vode izven mestne kanalizacije ... tu ni zgolj zadovoljiv odgovor:Meteorna voda je speljana v obstoječ kanal, kot je bila pred prenovo in skladno s projektnimi pogoji. V kolikor meteorna voda obremenjuje kanalizacijo oz. čistilno napravo in zanjo stanovalci mesta plačujemo padavinski davek, bi bilo potrebno pr3ed prenovo nabrežja spremeniti projektne pogoje prenove.Lahko pa stanovalci pričnemo spor neenakosti pred zakoni in odloki ,ki veljajo v demokratičnem najlepšem mestu na svetu.Prosim za strokovni odgovor in rešitve.

 • Milan N.

  Prosim za pojasnilo, zakaj je dovoljeno kurjenje muzejskih lokomotiv sredi Ljubljane, ker te enormno onesnažujejo okolje z delci PM10 in zelo poslabšujejo že tako slab zrak, ki je posledica predvsem zaradi klasičnih kurišč. Problem je tudi Železniško gradbeno podjetje, ki dan in noč zaganja velike dieselske motorje, ki ravno tako izjemno onesnažujejo. Pritožb občanov je veliko in, ker sem podpredsednik Četrtnega sveta Bežigrad, posredujem tudi po tej poti. Prosim za odgovor, da ga posredujem dalje.