29. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 27. 11. 2017 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 4. izredne in 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2016 in projektov v izvajanju

 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Umik točke iz dnevnega reda

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

 8. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana s podrobnejšim programom ukrepov

 9. Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Spodnja Šiška in Glince

 11. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k. o. Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Tomišelj, Trebeljevo, Šujica, Grič, Lipoglav, Trnovsko predmestje, Spodnja Šiška, Brdo, Gradišče II, Dravlje, Gameljne, Stanežiče, Glince, Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Kašelj, Zadobrova, Podmolnik, Javor in Volavlje

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

Sprejeti dnevni red

Zapisnik

Pripombe in predlogi na gradiva, uvrščena na dnevni red

Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana

 • Milan N.

  Prosim za pojasnilo, zakaj je dovoljeno kurjenje muzejskih lokomotiv sredi Ljubljane, ker te enormno onesnažujejo okolje z delci PM10 in zelo poslabšujejo že tako slab zrak, ki je posledica predvsem zaradi klasičnih kurišč. Problem je tudi Železniško gradbeno podjetje, ki dan in noč zaganja velike dieselske motorje, ki ravno tako izjemno onesnažujejo. Pritožb občanov je veliko in, ker sem podpredsednik Četrtnega sveta Bežigrad, posredujem tudi po tej poti. Prosim za odgovor, da ga posredujem dalje.