29. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 22. 6. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o vrnitvi naziva častni meščan Ljubljane Svetozarju Boroeviću de Bojna

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna

 7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s predlogom za hitri postopek

 9. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti s predlogom za hitri postopek

 10. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek

 12. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2008 b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2008

 13. Program prodaje in menjave kapitalske naložbe družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana in pridobitev poslovnega deleža v družbi TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o.

Zapisnik