30. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 29. 5. 2006 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 42., 43. in 47. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Osnutek Odloka o programu opremljanja za severni del območja urejanja BI 3/2, del območja urejanja BI 2/2, del območja urejanja BT 3/2 in del območja urejanja BK 3/1
 5. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 križišče Drama
 6. Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic
 7. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
 8. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006
 9. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004       
  b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2004
 10. Poročilo o ugotovitvah pri posebnem pregledu nakazil denarnih sredstev Zavarovalnice Triglav Mestni občini Ljubljana in vračil denarnih sredstev Zavarovalnici Triglav


Gradivo je priloženo, razen za 2. in 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno. Mestne svetnice in svetniki ste predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 (10. a točka) že prejeli.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik