38. izredna seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 17. 10. 2005 / 15:30

Dnevni red

1.    a) Predlog Sklepa za sprejem izhodišč in predlogov za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
 b) Predlog Sklepa za zavrnitev pobude za izločitev dela območja Sneberij iz Četrtne skupnosti Jarše in priključitev tega območja k Četrtni skupnosti Polje
 c) Predlog Sklepa za zavrnitev pobude za izločitev območja nekdanje Krajevne skupnosti Zalog iz Četrtne skupnosti Polje in ustanovitev nove Četrtne skupnosti Zalog
2.    Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo
3.    Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
4.    Osnutek Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja    zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote
5.    Ocena stanja zemljiškoknjižne ureditve večstanovanjskih objektov v Ljubljani

Sprejeti dnevni red

Zapisnik