4. seja Mestnega sveta MOL

Velikia sejna dvorana Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 3. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 2. seje in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov
 3. Kadrovske zadeve
 4. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007
  b) Predlog Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2007
 5. Predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
 6. Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic
 7. Predlog Odloka ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s predlogom za hitri postopek
 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja urejanja MP 4/1 Letališče
 9. Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2 -1 Zelena jama
 10. Predlog Odloka o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze s predlogom za hitri postopek
 11. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada nosilnih projektov Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
 12. Predlog Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sprejeti dnevni red

Zapisnik