5. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 4. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov
 2. Kadrovske zadeve
 3. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
  b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2007
  c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2007
 4. Predlog Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana
 5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana
 7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana
 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo
 9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (za del območja urejanja VS 3/3 Brdo- Vrhovci)
 10. Osnutek Odloka o programu opremljanja za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 – Brdo Vrhovci
 11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje
 12. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
 13. Predlog sklepa o ustanavljanju stavbnih pravic po 271. členu Stvarnopravnega zakonika in o urejanju premoženjsko pravnih razmerij v stanovanjskih soseskah MOL
 14. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana

Sprejeti dnevni red

Zapisnik