50. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 18. 9. 2006 / 15:30

Dnevni red

  1. Kadrovske zadeve
  2. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnin parcelna številka 1796/129, 1796/124 in 1796/29 vse vl. št. 2829, k.o. Bežigrad
  3. Predlog Sklepa o izločitvi podružnice šole Šentjakob ob Savi iz javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani in spremembi ustanovitelja Osnovne šole Dol pri Ljubljani
  4. Predlog Programa prodaje zemljišč parc. št.: 494/17, 495/5, 495/6, 496/6, 496/7, 494/13, 495/2, 496/2, 496/5, 835/1, 835/3, 835/4, 835/5, 469/6, 468/5, 467/5, 469/14, 468/15, 467/12, vse k. o. Brinje 1
  5. a) Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
    b) Predlog Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana
    c) Predlog Sklepa v zvezi s skupnim vlaganjem za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana (del gradiva je zaupne narave)

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik