7. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 7. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnikov 5. seje ter 6. in 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Poročilo župana
 4. Kadrovske zadeve
 5. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Ljubljana
 6. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 7. Odplačen prenos poslovnega deleža JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v družbah JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. na Mestno občino Ljubljana
 8. Predlog mnenja k Predlogu območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži
 9. Predlog Sklepa o subvencioniranju najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot
 10. Predlog Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011
 11. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 12. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu
  Predlagani točki za razširitev dnevnega reda:
  Predlog Odloka občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama
  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje

   

Sprejeti dnevni red

Zapisnik