Četrtna skupnost Bežigrad

Dobrodošli v ČS Bežigrad

Četrtna skupnost Bežigrad deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad  sestavlja 17 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Bežigrad ima predsednika in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Bežigrad zajema naselja: Bežigrad, Zupančičeva jama, Savsko naselje, Rapova jama, del Jarš, Tomačevo, BS 3, Študentsko naselje, Brinje in Stadion.Meje četrtne skupnosti so: na jugu: Kurilniška ul., Vilharjeva c. do Savske c.; na vzhodu: Savska c., Žalska c. - mimo pokopališča, preko Groblja in Save; na severu: levi breg Save in nato do krožišča Tomačevo. Območje zajema tudi del Jarš in Tomačevega; proti zahodu poteka meja po obvoznici do podvoza pod kamniško progo; na zahodu: vzdolž kamniške proge mimo gorenjske železniške postaje do Kurilniške ulice, kjer se pentlja zaključi.