Četrtna skupnost Bežigrad

Dobrodošli v ČS Bežigrad

Četrtna skupnost Bežigrad deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad  sestavlja 17 članov.  Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Bežigrad ima predsednika in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Bežigrad zajema naselja: Bežigrad, Zupančičeva jama, Savsko naselje, Rapova jama, del Jarš, Tomačevo, BS 3, Študentsko naselje, Brinje in Stadion.Meje četrtne skupnosti so: na jugu: Kurilniška ul., Vilharjeva c. do Savske c.; na vzhodu: Savska c., Žalska c. - mimo pokopališča, preko Groblja in Save; na severu: levi breg Save in nato do krožišča Tomačevo. Območje zajema tudi del Jarš in Tomačevega; proti zahodu poteka meja po obvoznici do podvoza pod kamniško progo; na zahodu: vzdolž kamniške proge mimo gorenjske železniške postaje do Kurilniške ulice, kjer se pentlja zaključi.