Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja ČETRTNE SKUPNOSTI MOSTE

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Mestna občina Ljubljana Četrtna skupnost Moste
Odgovorna uradna oseba: Igor Bole
Datum zadnje spremembe kataloga: januar2020

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: https://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/moste/

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu ČS Moste.

Naslov: Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
Telefon: 544 23 75
Faks: 306 12 06
Elektronski naslov: mol.moste@ljubljana.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Na podlagi 60. člena Statuta MOL (Uradni list RS, št. 24/16-uradno prečiščeno besedilo) Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

 • sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
 • daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
 • predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
 • sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, - opozarja na zaznane nepravilnostipri izvajanju javnih gospodarskih služb,
 • daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
 • daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
 • posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
 • sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
 • oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
 • spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
 • daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
 • spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
 • spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
 • sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
 • spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
 • sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
 • predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
 • s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
 • daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
 • spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
 • opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
 • sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
 • opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
 • sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
 • sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost na podlagi 60. a člena opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

 • na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
 • organizira kulturne, športne in druge prireditve,
 • izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
 • izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov,
 • letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

Kriteriji za izvedbo nalog so določeni v Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:
Organ četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti, ki ga sestavlja 17 članov. Izvolijo ga volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti. Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednik sveta je, Igor Bole.

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:
Igor Bole, predsednik sveta ČS , Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
E: mol.moste@ljubljana.si
T: 544 23 75

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

 • Statut MOL
 • Poslovnik MS MOL
 • Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
 • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti 

č) Seznam predlogov predpisov ali link na zavihek spletne strani organa

Predlogi predpisov so objavljeni ob sklicu zadnje seje mestnega sveta MOL.

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Organ ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:
Organ ne upravlja javnih evidenc

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Organ ne upravlja zbirk podatkov

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Večina informacij je dostopnih na spletni strani organa. Prosilec lahko zahteva informacijo javnega značaja po elektronski pošti: mol.moste@ljubljana.si, telefonu: 544 23 75 ali fizično v pisarni na sedežu ČS, naslov: Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur:
ponedeljek: od 8.30 do 13. ure
sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek: od 8.30 do 12. ure

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

NI dodatnega stroškovnika.

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Zapisniki sveta ČS
Obvestila ČS