Četrtna skupnost Moste

Dobrodošli v ČS Moste

Četrtna skupnost Moste deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Moste  sestavlja 17 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Moste ima predsednika in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL. 

Četrtna skupnost Moste zajema pet naselij: Kodeljevo, Moste, Selo, Nove Fužine in Studenec, z zelo raznoliko poselitvijo: od tipičnega blokovskega naselja, do naselja individualnih hiš in tudi kmetij.
Meje četrtne skupnosti so: na vzhodu obvoznica, na zahodu železniška proga Ljubljana – Novo mesto, na severu železniška proga Ljubljana – Zagreb ter na jugu Gruberjev prekop in Ljubljanica.