Četrtna skupnost Moste

Dobrodošli v ČS Moste

Četrtna skupnost Moste deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Moste  sestavlja 17 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Moste ima predsednico in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL. 

Četrtna skupnost Moste zajema pet naselij: Kodeljevo, Moste, Selo, Nove Fužine in Studenec, z zelo raznoliko poselitvijo: od tipičnega blokovskega naselja, do naselja individualnih hiš in tudi kmetij.
Meje četrtne skupnosti so: na vzhodu obvoznica, na zahodu železniška proga Ljubljana – Novo mesto, na severu železniška proga Ljubljana – Zagreb ter na jugu Gruberjev prekop in Ljubljanica.