sreda, 27. 2. 2019

Projekt Čisto.Zate: gradnja javne kanalizacije na območju STOŽICE in pridobitev soglasja k priključitvi na javno kanalizacijo

V sklopu velikega kohezijskega projekta - del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL se bo gradila kanalizacija tudi na vašem območju.

V ČS Posavje vam posredujemo sporočilo izvajalca gradnje.

Cisto zate Logotip 16

---

V sklopu gradnje javne kanalizacije se bo za vaš objekt zgradil tudi odcep kanalizacijskega priključka z jaškom v vaši parceli (jašek bo postavljen neposredno za parcelno mejo cestišča). Za nemoten potek del izvajalec, poleg projekta javne kanalizacije, potrebuje tudi projekte za izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov, v katerih bo točno določena trasa predvidenega priključka z lokacijo revizijskega jaška.

Pozivamo vas, da pristopite k naročilu načrta hišnega kanalizacijskega priključka, katerega v enem izvodu dostavite izvajalcu (en pa bo namenjen za pridobitev soglasja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.), da bodo dela na terenu potekala tekoče. 

V skladu z določili Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 14/2006) in z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 59/2007) je  priključitev vašega objekta na javno kanalizacijo obvezna. Strošek izdelave hišnega kanalizacijskega priključka oz. interne kanalizacije (priključitev objekta na priključitveni odcep) in ostale dajatve bremenijo uporabnika!

Postopek za pridobitev soglasja k priključitvi

Seznanjamo vas s postopkom pridobitve soglasja in priključitve vašega objekta na javno kanalizacijo:

1. Soglasje za priključitev objekta na javno kanalizacijo pridobite na podlagi vloge, ki jo podate na JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. in kateri morate priložiti naslednje dokumente:

  • PZI projekt priključka na javno kanalizacijo – projekt priključka na javno kanalizacijo vam lahko izdela  katerokoli za to registrirano projektivno podjetje,
  • gradbeno dovoljenje - za objekte zgrajene po letu 1967 oziroma
  • historični zemljiškoknjižni izpisek - za objekte zgrajene pred letom 1967, iz katerega mora biti razviden datum prvega vpisa objekta v zemljiško knjigo. V primeru, da iz zemljiške knjige ni razvidno leto gradnje lahko dokazujete obstoj objekta z aeroposnetkom iz leta 1967, ki ga dobite na Geodetskem inštitutu Slovenije, Zemljemerska 12 (tel. 01 300 86 18  ali 031 355 504 ali e pošta: arhiv@gis.si),
  • redni izpisek iz Zemljiške knjige (star največ 3 mesece),
  • načrt parcele (situacija) z vrisanim objektom (star največ 3 mesece),
  • v primeru poteka internega kanala preko tujih parcel obvezno priložiti pisno soglasje lastnikov teh parcel (podpisi na pisnem soglasju morajo biti overjeni), oziroma sodno odločbo, ki nadomesti to soglasje in
  • potrdilo Mestne občine Ljubljana o plačanem komunalnem prispevku. Za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka je pristojen MOL, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Vlogo s prilogami dostavite v času uradnih ur (pon., sre., pet., 8-13 ure in sre. 14-17 ure) v sprejemno pisarno v JP VODOVOD-KANALIZACIJA, Vodovodna cesta 90, Ljubljana (tel. št. 01 580 83 82).

Priključitev vašega objekta na javno kanalizacijo

Priključitev vašega objekta na javno kanalizacijo bo možna po pridobitvi našega soglasje k priključitvi ter po poravnanih finančnih obveznostih (komunalni prispevek) do Mestne občine Ljubljana, ki  vas bo z dopisom seznanila o izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti. Objekt bo priključen na javno kanalizacijo v skladu s projektom priključka in izdanim soglasjem. Izvedba interne kanalizacije je obveznost uporabnika tako v izvedbenem, kakor tudi finančnem smislu. Obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo bo treba po priključitvi vašega objekta na javno kanalizacijo očistiti in izključiti iz sistema odvajanja odpadne vode.

Rok za priključitev na javno kanalizacijo je največ 6 mesecev po izgradnji javnega kanala na katerega se priključuje vaš objekt.

Pred pričetkom gradnje interne kanalizacije

Pred pričetkom gradnje interne kanalizacije je treba obvestiti Službo priključkov pri JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, (Robert Rutar 051 634 095 oz. Janez Kosec  041 642-305), zaradi nadzora oz. preveritve ustreznosti izvedbe in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del. Stroški nadzora so prav tako breme uporabnika in so obračunani po veljavnem ceniku storitev JP VODOVOD-KANALIZACIJA, ki je objavljen na spletni strani podjetja.

--- 

Preberite tudi:

---

Priponki: