Četrtna skupnost Rudnik

Dobrodošli v ČS Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Rudnik  sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Rudnik ima predsednico in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Rudnik zajema južni del mesta s predmestnim in podeželskim okolišem. Obsega območje, ki je določeno z naslednjimi prostorskimi okoliši: Rudnik, Krim, Galjevica, Peruzzi in Barje. Precejšen del Četrtne skupnosti Rudnik spada pod območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, kjer preživljajo številne prostoživeče ptice ter avtohtone barjanske rastline.