Četrtna skupnost Rudnik

Dobrodošli v ČS Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Rudnik  sestavlja 15 članov. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Rudnik ima predsednico in štiri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Rudnik zajema južni del mesta s predmestnim in podeželskim okolišem. Obsega območje, ki je določeno z naslednjimi prostorskimi okoliši: Rudnik, Krim, Galjevica, Peruzzi in Barje. Precejšen del Četrtne skupnosti Rudnik spada pod območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, kjer preživljajo številne prostoživeče ptice ter avtohtone barjanske rastline.