Četrtna skupnost Trnovo

Dobrodošli v ČS Trnovo

Četrtna skupnost Trnovo deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Trnovo sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 20. novembra 2022. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Trnovo ima predsednika in tri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.