Inšpektorat

Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na območju celotne MOL, predvsem redno nadzoruje:

  • nepravilno odlaganje odpadkov in rabo javne površine v ožjem mestnem središču,
  • čistočo na cestah in javnih zelenih površinah,
  • oglaševanje,
  • varen in neoviran potek cest (npr. nepreglednosti cest, seganje vegetacije na javno površino ipd.).

Posebno pozornost namenjamo področju ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer so problematična črna odlagališča, s katerih je bilo odstranjenih:

Zajeta slika19

Skupni nadzori z državnimi inšpekcijami

K varnosti in urejenosti mesta pomembno pripomore tudi Inšpektorat. Ker je pri njegovem delu ključno sodelovanje, medsebojna izmenjava informacij, izkušenj in ugotovitev, izvajamo skupne nadzore z državnimi inšpekcijami na področjih izvajanja avtotaksi prevozov in plovbnega režima, s policijo na področju vzdrževanja čistoče na javnih zelenih površinah ter z javnim podjetjem VOKA SNAGA na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

Leta 2007 je imel Inšpektorat pomembno vlogo pri odstranjevanju nelegalnih vrtičkov na območju MOL, predvsem v sodelovanju z gradbenim inšpektoratom, in čiščenjem pri tem nastalih komunalnih odpadkov.