Raba javne površine

Izvedba prireditev na javni površini

Za pridobitev dovoljenja pri izvedbi posamezne prireditve na javni površini, ki je v lasti MOL, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izda Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, kamor se tudi naslovi vloga prosilca. Kontakt najdete v zeleni pasici te podstrani.

Izpolnite vloge, ki jih najdete v zavihku Vloge in obrazci.

 • Vloga za posebno rabo javnih površin (A. Javna prireditev ali shod z opremo; B. Druga posebna raba )
 • Vloga za prijavo uporabe zvočnih naprav
 • Vloga za prekomerno obremenitev okolja s hrupom
  Organizatorji prireditev morajo pri Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom vsaj 30 dni pred začetkom prireditve. Vlogi morajo obvezno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga lahko izdela oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa ali pa izdajatelj dovoljenja organizatorju prireditve naloži obvezno izvajanje meritev hrupa v času prireditve. Dovoljenje lahko pristojni organ izda v primeru, da je iz poročila o emisiji hrupa razvidno, da celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z varovanimi prostori ne bo presegala kritičnih obremenitev

Pred izdajo dovoljenja pa mora Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet pridobiti ustrezno urbanistično soglasje Oddelka za urejanje prostora MOL.  Kontakt najdete v zeleni pasici te podstrani. Z izdanim soglasjem potrdi Oddelek za urejanje prostora uporabo želene javne površine za namen izvedbe prireditve.

Druga posebna raba

Pod to štejemo postavitev opreme, stojnice, prodajnega objekta, cvetličnega korita, lončnic, vozička za prodajo koruze, izvedba razstave, snemanja komercialnega oglasa, otvoritev, postavitev elektro polnilne točke.

 • Vloga za posebno rabo javnih površin (A. Javna prireditev ali shod z opremo; B. Druga posebna raba)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo prometne površine zaradi izvedb prireditve, snemanja ali parkiranja vozil

Vlogo je potrebno vložiti osebno na vložišču MOL – Mačkova ulica 1, Ljubljana, 21 dni pred predvidenim pričetkom del.

K vlogi je potrebno priložiti:

 • pooblastilo podpisniku pogodbe, če to ni direktor družbe
 • situacijo lokacije     
 • naročilnico izvajalca oz. investitorja naslovljena na pooblaščenega izvajalca JP LPT d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana za izdelavo elaborata začasne prometne ureditve ali pregled elaborata, če ga izdela druga projektantska organizacija,  za vodenje postopka in pripravo predloga za izdajo dovoljenja za zaporo in izvedbo fizične postavitve zapore.

Dovoljenje se izdaja za dobo enega leta (12 mesecev), z možnostjo podaljšanja.

Snemanje v Ljubljani

Po Odloku o posebni rabi javnih površin (Ur.l. RS, št. 105/15) znaša občinska taksa za snemanje komercialnih oglasov za snemalni dan v ožjem mestnem središču 800,00 EUR, izven pa 500,00 EUR.

Za vsako snemanje ni potrebna zapora ceste, prav tako za nekomercialna snemanja (filmi, nadaljevanke, videospoti, študijske vaje ipd.) ne zaračunamo občinske takse, kot je to tudi določeno z Odlokom o posebni rabi javnih površin. 

Če gre za zaporo cest ali zaporo druge javne površine, mora na predpisanem obrazcu oddati pisno prošnjo na vložišče MOL. Za izdajo dovoljenja za zaporo je potrebna predhodna izdelava elaborata prometne ureditve s strani JP LPT d.o.o. Na podlagi omenjenega elaborata, ki je tudi sestavni del dovoljenja za zaporo, se nato izda dovoljenje.

Snemanje z brezpilotnimi zrakoplovi (droni)

Z brezpilotnim zrakoplovom (dronom) lahko snema samo tisti, ki ima dovoljenje agencije za letalstvo. V Mestni občini Ljubljana dovoljenja za letenje z brezpilotnimi zrakoplovi (droni) tistim, ki imajo dovoljenje agencije za letalstvo ne izdajamo, saj snemanje z dronom poteka v zraku. 

Energetika Ljubljana je imetnik licence za uporabo dronov v urbanih območjih

Licenca najzahtevnejše kategorije D obsega tudi upravljanje dronov v urbanih območjih.  

Za naročnike lahko izvajajo naslednje storitve:

 • izdelava aerofotografij,
 • izvedba nadzora zunanjega ovoja objektov,
 • termografska analiza stanja objektov (energetska sanacija objektov),
 • izdelava 3D modela objektov (objekti posebnega pomena).

splet 1

Preberite MESTnico - Miha Kuzmič je vodja službe Kataster v Energetiki Ljubljana in pri svojem delu v zadnjem času uporablja tudi 6-kilogramski brezpilotni zrakoplov.

Pikniki na javnih površinah

JZ Šport Ljubljana nudi v naravi urejene piknik prostore na RIC Sava, v Parku Kodeljevo (ob stadionu) in v Mladinskem golf centru Stanežiče. Glede na povpraševanje pa pripravijo ponudbo za zaključene družbe, z vnaprej znanimi potrebami, tudi v drugih parkih v upravljanju zavoda. Velja pa posebna previdnost pri kurjenju v naravi, ki pogosto spremlja piknike (odprt ogenj, žar …). 12. člen Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin prepoveduje kurjenje v gozdovih s posebnim namenom (razen na za to posebej določenih prostorih in zaradi zatiranja podlubnikov), na splošno pa to področje ureja Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Prav tako želimo obiskovalce opozoriti, naj po uporabi javne površine to za seboj pospravijo in embalažo, ki jo polno prinesejo na piknik, po zaužitju vsebine tudi odnesejo (vsaj do najbližjega koša za odpadke).

Spontani ulični nastopi

Za spontani ulični nastop nastopajoči ne potrebujejo dovoljenja. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena. Nastopajoči z nastopi ne smejo ovirati javne rabe javne površine.

Kdaj? Nastopi se lahko izvajajo med 10. in 22. uro.
Kje? Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen na stanovanjskih območjih.
Kako je v mestnem središču? V ožjem mestnem središču (Slovenska cesta, Cankarjeva ulica, Čopova ulica, Prešernov trg, Wolfova ulica, Tromostovje, Čevljarski most, Mesarski most, Hribarjevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Stritarjeva ulica, Adamič Lundrovo nabrežje, Mačkova ulica, Petkovškovo nabrežje, Mestni trg, Stari trg, ulica Pod trančo, Kongresni trg, Ciril-Metodov trg in Gornji trg) se nastopi lahko izvajajo od ponedeljka do petka od 16. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 10.00 do 22.00 ure.

ulicni nastopi2
Zemljevid območja ožjega mestnega središča, v katerem velja poseben režim.