Raba javne površine

Izvedba prireditev na javni površini

Za pridobitev dovoljenja pri izvedbi posamezne prireditve na javni površini, ki je v lasti MOL, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izda Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, kamor se tudi naslovi vloga prosilca. Kontakt najdete v zeleni pasici te podstrani.

Izpolnite vloge, ki jih najdete v zavihku Vloge in obrazci.

  • Vloga za posebno rabo javnih površin (A. Javna prireditev ali shod z opremo; B. Druga posebna raba )
  • Vloga za prijavo uporabe zvočnih naprav
  • Vloga za prekomerno obremenitev okolja s hrupom
    Organizatorji prireditev morajo pri Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom vsaj 30 dni pred začetkom prireditve. Vlogi morajo obvezno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga lahko izdela oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa ali pa izdajatelj dovoljenja organizatorju prireditve naloži obvezno izvajanje meritev hrupa v času prireditve. Dovoljenje lahko pristojni organ izda v primeru, da je iz poročila o emisiji hrupa razvidno, da celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z varovanimi prostori ne bo presegala kritičnih obremenitev

Pred izdajo dovoljenja pa mora Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet pridobiti ustrezno urbanistično soglasje Oddelka za urejanje prostora MOL.  Kontakt najdete v zeleni pasici te podstrani. Z izdanim soglasjem potrdi Oddelek za urejanje prostora uporabo želene javne površine za namen izvedbe prireditve.

Druga posebna raba

Pod to štejemo postavitev opreme, stojnice, prodajnega objekta, cvetličnega korita, lončnic, vozička za prodajo koruze, izvedba razstave, snemanja komercialnega oglasa, otvoritev, postavitev elektro polnilne točke.

  • Vloga za posebno rabo javnih površin (A. Javna prireditev ali shod z opremo; B. Druga posebna raba)
  • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo prometne površine zaradi izvedb prireditve, snemanja ali parkiranja vozil

Vlogo je potrebno vložiti osebno na vložišču MOL – Mačkova ulica 1, Ljubljana, 21 dni pred predvidenim pričetkom del.

K vlogi je potrebno priložiti:

  • pooblastilo podpisniku pogodbe, če to ni direktor družbe
  • situacijo lokacije     
  • naročilnico izvajalca oz. investitorja naslovljena na pooblaščenega izvajalca JP LPT d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana za izdelavo elaborata začasne prometne ureditve ali pregled elaborata, če ga izdela druga projektantska organizacija,  za vodenje postopka in pripravo predloga za izdajo dovoljenja za zaporo in izvedbo fizične postavitve zapore.

Dovoljenje se izdaja za dobo enega leta (12 mesecev), z možnostjo podaljšanja.

Pikniki na javnih površinah

JZ Šport Ljubljana nudi v naravi urejene piknik prostore na RIC Sava, v Parku Kodeljevo (ob stadionu) in v Mladinskem golf centru Stanežiče. Glede na povpraševanje pa pripravijo ponudbo za zaključene družbe, z vnaprej znanimi potrebami, tudi v drugih parkih v upravljanju zavoda. Velja pa posebna previdnost pri kurjenju v naravi, ki pogosto spremlja piknike (odprt ogenj, žar …). 12. člen Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin prepoveduje kurjenje v gozdovih s posebnim namenom (razen na za to posebej določenih prostorih in zaradi zatiranja podlubnikov), na splošno pa to področje ureja Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Prav tako želimo obiskovalce opozoriti, naj po uporabi javne površine to za seboj pospravijo in embalažo, ki jo polno prinesejo na piknik, po zaužitju vsebine tudi odnesejo (vsaj do najbližjega koša za odpadke).

Ulični glasbeniki

Spontani ulični nastop na javni površini je določen v 21. Členu Odloka o posebni rabi javnih površin (Ur.l. RS, št. 105/15, v nadaljevanju Odlok) in je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.

Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 10.00 in 22.00 uro, razen v ožjem mestnem jedru (na območju Čopove ulice, Prešernovega trga, Wolfove ulice, Tromostovja, Čevljarskega mostu, Mesarskega mostu, Hribarjevega nabrežja, Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice, Adamič Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice, Petkovškega nabrežja in Mestnega trga), ko so spontani ulični nastopi dovoljeni od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ure, ob vikendih in praznikih pa so spontani ulični nastopi na tem območju dovoljeni tudi čez cel dan oziroma od 10.00 do 22.00 ure. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena.