Zimska služba

Ko zapade prvi sneg ...

Družba KPL d. o. o. za Mestno občino Ljubljana kot koncesionar poleg letnega vzdrževanja cest izvaja tudi zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba, ki je v pripravljenosti med 15. novembrom in 15. marcem, obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. 

Zimske razmere

Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvedbeni program zimske službe določa, kako se v času od 15. novembra tekočega leta, do 15. marca naslednjega leta izvaja zimska služba in vzdržujejo ceste, ter kako se izvedejo pripravljalna dela. Način izvajanja zimske službe je opredeljen s planom zimske službe. 

Ko je na cesti več kot 5 cm snega, obenem pa se pričakujejo še padavine, se načrtuje pričetek pluženja cest. Ko se sproži akcija pluženja cest, se skorajda sočasno začne čiščenje vseh cest, opredeljenih s planom zimske službe, ne glede na prioritete. Opravljanje zimske službe poteka po prioritetah, kar pomeni, da se najprej očistijo ceste in postajališča za javni prevoz, nato pločniki, potem kolesarske steze in parkirna mesta. 

24-urna dežurna služba

Koncesionar ima na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo. Naloga dežurne službe je, da neprekinjeno spremlja stanje in razmere na voziščih, in da v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima KPL d. o. o. organizirano stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu.

Pripravljenost delavcev doma pomeni, da so izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Ob pričetku sneženja se skliče vodstvo zimske službe, ki glede na dane okoliščine ali ob večjem obsegu poledice, skliče akcijo posipanja ali pluženja. Število delavcev in mehanizacije se prilagodi glede na vremenske dejavnike.

Območja izvajanja zimske službe

Območje izvajanja zimske službe je razdeljeno na območje 1, ki obsega centralni del Mestne občine Ljubljana, znotraj AC-obroča, območje 2, ki sega vzhodno od AC-obroča in zajema tudi ceste na višje ležečih predelih MOL-a – Moste, ter območje 3, ki vključuje ceste severno, zahodno in južno od AC-obroča.

Zaradi boljše organizacije dela, racionalnejše uporabe mehanizacije in lažjega vodenja se nato območja deli še na sektorje, in sicer Bežigrad, Center, Moste, Šiška, Vič–Rudnik in hribi. Izjema so določene pomembnejše mestne vpadnice Celovška, Tržaška, Šmartinska, Dolenjska, Štajerska in Litijska cesta, na katerih koncesionar izvaja zimsko službo samo do AC-obroča. Zimsko službo izvajamo tudi v višje ležečih predelih Mestne občine Ljubljana, npr. Janče, Trebeljevo, Mali vrh, Volavlje … 

Nekategorizirane površine, funkcionalne površine okoli blokov in pripadajoča parkirišča … niso predmet zimske službe, a pogosto prejemamo pritožbe prav zaradi neočiščenih omenjenih površin.

20180228 081615

Čiščenje snega po prioritetah

V primeru, da v 24 urah zapade več snega in da je sneženje še napovedano, se vsa mehanizacija preusmeri na pluženje cest, po katerih potekajo proge javnega mestnega prometa in tistih cest, ki so pomembne za tranzit, dovoz do šol, vrtcev, bolnišnic, reševalne postaje in podobno. Vse ostale ceste se očistijo v najkrajšem možnem času po prenehanju padavin.

Površine za pešce očistimo ob vseh kategoriziranih cestah, s tem, da v času akcije očistimo pločnike ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa po prioritetnem programu, ki je sestavni del načrta.

V centru mesta in ob avtobusnih progah ter lokalnih glavnih cestah pričnemo s čiščenjem pločnikov in peščevih površin pri debelini snega 5 cm, na vseh ostalih peščevih površinah pa pri debelini snega 10 cm. Izjemoma ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, kjer odriv snega na pločniku ni možen, očistimo v času akcije samo en pločnik na tisti strani ceste, kjer je manj ovir.

Pločnike ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah pa očistimo po končani akciji v skladu z kapacitetami, ki so opredeljene v načrtu zimske službe. Kolesarske steze, ki potekajo po cestišču se čistijo istočasno s pluženjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, se čistijo istočasno s pločnikom.

V primeru obilnejših padavin opravimo odvoz snega iz semaforiziranih in drugih glavnih križišč, avtobusnih postajališč in obračališč javnega mestnega prometa po končani akciji zimske službe. Prednostno se odvaža oziroma očisti sneg na javnih površinah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic, zdravstvenih domov, javnih ustanov, parkirišč za invalide, modrih con.

V primeru kompletne akcije je število aktivnih udeležencev več kot 560 ljudi. Število prisotnih delavcev in mehanizacije na terenu se prilagaja glede na vremensko napoved oziroma razmere na terenu.

Brezplačna sol za meščane

Meščani lahko na sedežu družbe KPL d. o. o. na Tbilisijski ulici 61, vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure prevzamejo brezplačno 15 kilogramov soli za posipanje. Posamezniki se morajo ob prevzemu soli izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, s seboj pa imajo  ustrezno posodo za prenos soli.

Tudi minulo zimo je bila na voljo brezplačna sol za meščane, vrtce in šole, ki pa zaradi izredno malo snežnih padavin niso koristili te možnosti.

zimski sezoni 2018/19 smo za posipanje poledenelih tal meščanom izdali 8.345 kilogramov brezplačne soli. 

Od pričetka zimske sezone 2017/18 smo izdali 7.145 kilogramov soli, samo v prvi polovici meseca februarja 2018 3.990 kilogramov.

V zimski sezoni 2016/17, ki je bila dokaj mrzla in z malo snega, smo meščanom izdali 29.145 kilogramov brezplačne soli.

Zima 2015/16 je bila po pogostosti in količini snežnih padavin podpovprečna, posledično je bilo tako tudi manj izdane brezplačne soli, samo 7.170 kilogramov.

Za primerjavo, zima 2012/13, ki je bila po pogostosti in količini snežnih padavin nadpovprečna, lahko bi trdili, da je bila ekstremna, je bila izdaja soli večja, izdanih je bilo 11.445 kilogramov soli in 235 kilogramov mešanice peska in soli.

V času izvajanja akcij oziroma po končanju aktivnosti vedno prejmemo telefonske klice občanov, včasih prošnje glede čiščenja snega, ki jih, če je možno, tudi izpolnimo, zelo pogosto pa so to pritožbe. Največkrat izpostavijo naplužen sneg pred uvoze na zasebna dvorišča in odzivnost na terenu. Poudarjamo, da je v primeru močnega sneženja težko zagotoviti, da bodo vse površine očiščene nemudoma.

Kako je s parkiranjem in plačilom parkirnine na neočiščenem mestu?

Če je s signalizacijo označeno, da je območje plačljivo, je potrebno parkirnino plačati, ne glede na to, ali je parkirno mesto očiščeno snega ali ne. V snežnih razmerah je parkiranje oteženo, a sneženje ne more in ne sme biti opravičilo za vedenje v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi, še posebno, če nepravilno parkirana vozila ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu, ne nazadnje pa tudi onemogočajo samo čiščenje cest (pluženje). 

Posipni materiali

Osnovno posipno sredstvo ostaja sol, v določenih primerih pa tudi mešanica soli in peska (ceste III. prioritete, peščeve površine …), kar posledično zmanjša porabo soli. Plan zimske službe predvideva posip mestnega središča samo s soljo, na določenih površinah v centru mesta pa uporabljamo zgolj sredstvi ureo in enviro thaw granule, ki sta manj agresivni za okolje. Za posip makadam površin se uporablja le pesek. Te metode se uporabljajo povsod po Evropi. Skladno s predpisi zagotavljamo optimalno vzdrževanje površin, pri čemer se trudimo, da preprečimo nastanek poledice ali snežne deske na površinah oziroma jih pravočasno odstranimo.

Zanimivi podatki

  • Zimsko vzdrževanje cest zajema 937 kilometrov cest.
  • Ob celoviti akciji zimske službe je na terenu aktivnih več kot 700 delavcev.
  • Mehanizacija za opravljanje zimske službe obsega 65 tovornih vozil, 27 nakladačev – rovokopačev, 78 poltovornih vozil, 13 unimogov, 49 mini nakladačev in 84 traktorjev, 63 avtomatskih posipalcev in 136 čelnih plugov.

Poziv javnega podjetja VOKA SNAGA: očistite sneg na in ob zabojnikih

Ob napovedi snega, vas prosimo, da na dan praznjenja očistite sneg na in ob zabojnikih za odpadke in tako sodelavcem javnega podjetja VOKA SNAGA omogočite, da jih lahko izpraznijo.

V zimskem času se lahko zgodi, da delavci ponekod zaradi obilnega sneženja, poledenelih ali zasneženih cestišč po vnaprej določenem urniku ne bodo mogli izprazniti vseh zabojnikov. V takšnem primeru prosimo, da neizpraznjeni zabojnik pustite na prevzemnem mestu. Izpraznili ga bomo namreč takoj, ko bodo vremenske razmere in razmere na cestah to dopuščale.