Zimska služba

Ko zapade prvi sneg ...

Za izvedbo zimske službe imamo z Mestno občino Ljubljana (MOL) sklenjeno koncesijsko pogodbo. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Predmet zimske službe so kategorizirane ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji zimskih cest, ki so opredeljene v izvedbenem planu zimske službe, ki se pripravi za vsako sezono posebej in je potrjen s strani Mestne občine Ljubljana. Izvedbeni program zimske službe določa, kako se v času od 15. novembra tekočega leta, do 15. marca naslednjega leta izvaja zimska služba in vzdržujejo ceste ter kako se izvedejo pripravljalna dela.

Z izvedbenim planom je določena:

 • organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
 • potek pripravljalnih del,
 • načrt posipanja in odstranjevanje snega po prednostnih razredih,
 • razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev,
 • dežurstvo,
 • načrt cestne mreže.

Izvajalec ima za pogodbene površine organizirano dežurno službo. Dežurna služba se sestoji iz vodje dežurstva in ekipe za hitro interveniranje. Naloga dežurne službe je, da neprekinjeno spremlja stanje in razmere na voziščih, za ta namen ima na voljo opremljeno vozilo, v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Za lokalno omejene poledice, ki jih vodji dežurstva sporočijo Prometna policija, JP Mestni potniški promet, OKC ali Avto moto zveza, se odpravijo z akcijami osebja, ki ima 24-urno dežurstvo za odpravo poledice. Akcija se prične takoj po prejemu obvestila o poledici.
Kot izvajalci imamo organizirano službo dnevnega pregleda cest in peščevih površin, kateri pregledujejo cestni pregledniki in sporočajo svoja opažanja s terena.

Ob pričetku sneženja se skliče vodstvo zimske službe-štab, ki glede na dane okoliščine (močno sneženje, napoved nadaljevanja sneženja) ali ob večjem obsegu poledice, skliče akcijo pluženja ali posipanja.
V času trajanja zimske sezone imamo kot izvajalci organizirano stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu. Kar pomeni, da so izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe.

Ceste

Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je praviloma potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče se dela izvajajo tudi ročno. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

Šteje se, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega ne presega:

 • na cestah 1. prednostnega razreda 10 cm
 • na vseh ostalih cestah 15 cm,

promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Izjema so obdobja izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih, ko prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Razpored plugov mora biti določen tako, da je možno novozapadli sneg očistiti v času trajanja zimske akcije. Pluženje snega je organizirano rajonsko.

Poledica na vozišču se preprečuje s posipom soli in peska oziroma mešanico obeh ali mokrim soljenjem, kar se opravi s specialnimi posipalci.
Preventivno posipanje asfaltnih in drugih utrjenih vozišč prične izvajalec pri meteorološki napovedi poledice in takoj ob pričetku snežnih padavin, da se ne bi pojavila "snežna deska" – zglajen sneg. Izvajalec je dolžan po Izvedbenem planu zimske službe prednostno posipati ceste in ulice I. in II. prioritete. Tretja prioriteta se posipa po zaključeni akciji posipanja cest I. in II. prioritete.

Pločniki

Površine za pešce se čistijo ob vseh kategoriziranih cestah s tem, da se v času akcije očistijo pločniki ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa po prioritetnem programu, ki je sestavni del načrta. V centru mesta in ob avtobusnih progah ter lokalnih glavnih cestah se prične s čiščenjem pločnikov in peščevih površin pri debelini snega 5 cm, na vseh ostalih peščevih površinah pa pri debelini snega 10 cm. Izjemoma se ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, kjer odriv snega na pločniku ni možen, očisti v času akcije samo en pločnik na tisti strani ceste, kjer je manj ovir. Pločnike na avtobusnih postajališčih se očisti v dolžini 20 m, oziroma 40 m na frekventnejših postajališčih.
Sestavni del plana zimske službe je seznam pločnikov, ki se čistijo prav tako tudi karta pločnikov I. in II. prioritete. Pločniki ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah pa se čistijo po končani akciji v skladu z kapacitetami, ki so opredeljene v načrtu zimske službe in trenutnimi vremenskimi razmerami oziroma vremensko napovedjo.

Ostale površine za pešce izvajalec očisti po končani akciji, v kolikor je to tehnično izvedljivo (zmrznjen, pohojen sneg) oziroma posuje s primernimi posipnimi materiali (pesek ali mešanica).

Kolesarske steze

Kjer potekajo kolesarske steze po cestišču se te čistijo istočasno s pluženjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, se čistijo istočasno s pločnikom. V križiščih se praviloma ne zasipavajo kolesarske steze in pločniki. V primeru večjih količin snega se v območjih križišč opravi odvoz snega.

20180228 081615

Čiščenje snega po prioritetah

V primeru, da v 24 urah zapade več snega in da je sneženje še napovedano, se vsa mehanizacija preusmeri na pluženje cest, po katerih potekajo proge javnega mestnega prometa in tistih cest, ki so pomembne za tranzit, dovoz do šol, vrtcev, bolnišnic, reševalne postaje in podobno. Vse ostale ceste se očistijo v najkrajšem možnem času po prenehanju padavin.

Površine za pešce očistimo ob vseh kategoriziranih cestah, s tem, da v času akcije očistimo pločnike ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa po prioritetnem programu, ki je sestavni del načrta.

V centru mesta in ob avtobusnih progah ter lokalnih glavnih cestah pričnemo s čiščenjem pločnikov in peščevih površin pri debelini snega 5 cm, na vseh ostalih peščevih površinah pa pri debelini snega 10 cm. Izjemoma ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, kjer odriv snega na pločniku ni možen, očistimo v času akcije samo en pločnik na tisti strani ceste, kjer je manj ovir.

Pločnike ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah pa očistimo po končani akciji v skladu z kapacitetami, ki so opredeljene v načrtu zimske službe. Kolesarske steze, ki potekajo po cestišču se čistijo istočasno s pluženjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, se čistijo istočasno s pločnikom.

V primeru obilnejših padavin opravimo odvoz snega iz semaforiziranih in drugih glavnih križišč, avtobusnih postajališč in obračališč javnega mestnega prometa po končani akciji zimske službe. Prednostno se odvaža oziroma očisti sneg na javnih površinah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic, zdravstvenih domov, javnih ustanov, parkirišč za invalide, modrih con.

V primeru kompletne akcije je število aktivnih udeležencev več kot 560 ljudi. Število prisotnih delavcev in mehanizacije na terenu se prilagaja glede na vremensko napoved oziroma razmere na terenu.

Brezplačna sol za meščane

Meščani lahko na sedežu družbe KPL d. o. o. na Tbilisijski ulici 61, vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure prevzamejo brezplačno 15 kilogramov soli za posipanje. Posamezniki se morajo ob prevzemu soli izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, s seboj pa imajo  ustrezno posodo za prenos soli.

V pretekli zimi smo meščankam in meščanom razdelili 11.555 kilogramov brezplačne soli.

Tudi v sezoni 2020/21 je bila na voljo brezplačna sol za meščane, vrtce in šole, ki pa zaradi izredno malo snežnih padavin niso koristili te možnosti.

zimski sezoni 2018/19 smo za posipanje poledenelih tal meščanom izdali 8.345 kilogramov brezplačne soli. 

Od pričetka zimske sezone 2017/18 smo izdali 7.145 kilogramov soli, samo v prvi polovici meseca februarja 2018 3.990 kilogramov.

V zimski sezoni 2016/17, ki je bila dokaj mrzla in z malo snega, smo meščanom izdali 29.145 kilogramov brezplačne soli.

Zima 2015/16 je bila po pogostosti in količini snežnih padavin podpovprečna, posledično je bilo tako tudi manj izdane brezplačne soli, samo 7.170 kilogramov.

Za primerjavo, zima 2012/13, ki je bila po pogostosti in količini snežnih padavin nadpovprečna, lahko bi trdili, da je bila ekstremna, je bila izdaja soli večja, izdanih je bilo 11.445 kilogramov soli in 235 kilogramov mešanice peska in soli.

V času izvajanja akcij oziroma po končanju aktivnosti vedno prejmemo telefonske klice občanov, včasih prošnje glede čiščenja snega, ki jih, če je možno, tudi izpolnimo, zelo pogosto pa so to pritožbe. Največkrat izpostavijo naplužen sneg pred uvoze na zasebna dvorišča in odzivnost na terenu. Poudarjamo, da je v primeru močnega sneženja težko zagotoviti, da bodo vse površine očiščene nemudoma.

Kako je s parkiranjem in plačilom parkirnine na neočiščenem mestu?

Če je s signalizacijo označeno, da je območje plačljivo, je potrebno parkirnino plačati, ne glede na to, ali je parkirno mesto očiščeno snega ali ne. V snežnih razmerah je parkiranje oteženo, a sneženje ne more in ne sme biti opravičilo za vedenje v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi, še posebno, če nepravilno parkirana vozila ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu, ne nazadnje pa tudi onemogočajo samo čiščenje cest (pluženje). 

Posipni materiali

Osnovno posipno sredstvo ostaja sol, v določenih primerih pa tudi mešanica soli in peska (ceste III. prioritete, peščeve površine …), kar posledično zmanjša porabo soli. Plan zimske službe predvideva posip mestnega središča samo s soljo, na določenih površinah v centru mesta pa uporabljamo zgolj sredstvi ureo in enviro thaw granule, ki sta manj agresivni za okolje. Za posip makadam površin se uporablja le pesek. Te metode se uporabljajo povsod po Evropi. Skladno s predpisi zagotavljamo optimalno vzdrževanje površin, pri čemer se trudimo, da preprečimo nastanek poledice ali snežne deske na površinah oziroma jih pravočasno odstranimo.

Zanimivi podatki

 • Zimsko vzdrževanje cest zajema 937 kilometrov cest.
 • Ob celoviti akciji zimske službe je na terenu aktivnih več kot 700 delavcev.
 • Mehanizacija za opravljanje zimske službe obsega 65 tovornih vozil, 27 nakladačev – rovokopačev, 78 poltovornih vozil, 13 unimogov, 49 mini nakladačev in 84 traktorjev, 63 avtomatskih posipalcev in 136 čelnih plugov.

Poziv javnega podjetja VOKA SNAGA: očistite sneg na in ob zabojnikih

Ob napovedi snega, vas prosimo, da na dan praznjenja očistite sneg na in ob zabojnikih za odpadke in tako sodelavcem javnega podjetja VOKA SNAGA omogočite, da jih lahko izpraznijo.

V zimskem času se lahko zgodi, da delavci ponekod zaradi obilnega sneženja, poledenelih ali zasneženih cestišč po vnaprej določenem urniku ne bodo mogli izprazniti vseh zabojnikov. V takšnem primeru prosimo, da neizpraznjeni zabojnik pustite na prevzemnem mestu. Izpraznili ga bomo namreč takoj, ko bodo vremenske razmere in razmere na cestah to dopuščale.