Kulturno umetniško društvo Transformator

​Kulturno umetniško društvo Transformator je bilo ustanovljeno januarja 2012 iz potrebe po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani gledališko-aktivistične skupine predhodno usposabljali (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča zatiranih).

​Glavne dejavnosti in cilji KUD Transformator so:

 • Združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti;
 • Širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti in opolnomočenje za njeno izražanje;
 • Spodbujanje aktivne udeležbe zatiranih oseb in skupin;
 • Širjenje poznavanja in uporabe umetnosti s sodelovanjem;
 • Vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno delovanje ter odzivanje na družbene realnosti;
 • Sodelovanje z drugimi društvi, ki si lahko pomagajo z dejavnostmi KUD Transformator;
 • Organiziranje, produciranje in izvajanje projektov;
 • Organiziranje in izvajanje usposabljanj članov in članic ter drugih zainteresiranih za področja na katerih deluje;
 • Zavzemanje za izmenjave doma in v tujini;
 • Pripravljanje izobraževalnih in drugih materialov, ki prispevajo k doseganju ciljev društva;
 • Pripravljanje, urejanje in zbiranje raziskovalnega gradiva, ki pripomore k doseganju ciljev društva;
 • Zavzemanje za trajnostni razvoj in kulturo dialoga;
 • Sodelovanje na socialnem in kulturno umetniškem področju z organizacijami in neformalnimi skupinami doma in po svetu.
 • Gledališče za družbene spremembe

  V programu "Gledališče za družbene spremembe" uresničujejo cilje, na katerih temelji delovanje društva. Ne želijo producirati visoke umetnosti, ampak se približati ljudem. Ustvarjalno energijo črpajo iz aktualnih družbenih tematik ter jih publiki ponujajo v okus, obdelavo, preoblikovanje in konstruktivno kritiko.

  Obdelanih vsebin ne obdržijo le zase, temveč jih sporočajo javnosti v obliki umetniških produkcij (forumskih predstav, gledaliških intervencij v javnem prostoru, nevidnega gledališča in drugih oblik), razvoj novih projektov in oblik angažirane umetnosti, delavnic ter objavljanja tekstov (strokovnih in polstrokovnih člankov).

  V programu za l. 2019 načrtujejo izvedbo naslednjih aktivnosti, ki jih sooblikujejo, in v katere se vključujejo mladi: 

  1. Zatiranja v Gromki so dogodki, ki gled-igralcem in gled-igralkam v ogled in diskusijo ponujajo predstave, filmske projekcije ali delavnice, ki se vežejo na metodo gledališča zatiranih. 
  2. Transformatorjeva redna srečanja, na katerih se srečujejo z namenom izmenjave znanj in izkušenj ter snovanja in izvajanja produkcij. 
  3. Organizacija strokovnih delavnic z gostujočimi mentorji iz Slovenije in tujine z namenom spoznavanja novih praks v gledališču zatiranih in širše.
  4. Razvoj projektov z družbeno pomembnimi temami, kot je enakopravnost med spoli (vzpostavljajo skupino Magdalene v Sloveniji, ki je gibanje žensk, feministk, razširjeno po vsem svetu).
  5. Nadaljnje razvijanje inovativnih metodologij v gledališču zatiranih - Impro forum (pristop, ki ga razvijajo in temelji na kombinaciji improvizacijskega in forumskega gledališča) in gostovanja impro forumskih predstav.
  6. Gostovanje z različnimi oblikami gledališča zatiranih v organizacijah v Ljubljani in po Sloveniji ter širjenje platforme skupin, organizacij, udeležencev in izvajalcev v gledališču zatiranih. 
  7. Mednarodno povezovanje s skupinami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo po metodi gledališča zatiranih v tujini - z organizacijo vsakoletnega Ne-festivala gledališča zatiranih mladim omogočijo udeležbo na večdnevnem druženju s praktiki gledališča zatiranih iz različnih držav po svetu. Tesneje sodelujejo s skupinami iz Avstrije in Hrvaške, doslej pa so se Ne-festivala udeleževali mladi iz Nemčije, ZDA, Poljske, Portugalske, Francije, Makedonije, Italije, Anglije, Španije in drugih držav.
  8. Prevajanje knjige o Gledališču zatiranih, kar bo prvi prevod v slovenskem jeziku na to temo v Sloveniji.
  • Ciljna skupina: 19 - 29
  • Trajanje projekta: januar–december 2019
  • Spletna stran projekta: http://kudtransformator.com/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Klub Gromka, Mladinski center ULCA, Studio XXV in druge lokacije po Ljubljani
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • TAGZ - Transformatorjeva Akademija Gledališča Zatiranih 2019

  TAGZ je 100-urno intenzivno izobraževanje o uporabi gledališča kot orodja za doseganje družbenih sprememb z uporabo metodologije in gledaliških tehnik Gledališča zatiranih: poudarek bo na forumskem gledališču in jokeringu, raziskovali bodo uporabo slikovnega in časopisnega gledališča ter mavrice želja, teoretske osnove gledališke pedagogike, z gostujočima mentorjema pa bodo program začinili z izkušnjo fizičnega in improvizacijskega gledališča.

  PROGRAM:

  1. IZOBRAŽEVALNI DEL:
  • 2 intenzivna tedna: 20.-24. maj in 3.-7. junij 2019, vsak dan od 10.30 do 14.30 ure.
  • Zaključek izobraževalnega dela s produkcijo: 12. 6. 2019 ob 20.00 uri.
  1. PRODUKCIJSKI DEL:
  • Multiplikacijski projekti: izvedba forumskih predstav
  • Producentsko izobraževanje: oktober 2019
  • Organizirane skupne vaje za forumske predstave: oktober 2019
  • TAGZtival (ali festival TAGZ forumskih predstav za širše občinstvo): november 2019 Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam/-cem, aktivistkam/-om, (socialnim) pedagoginjam/-om, andragoginjam/-om, socialnim delavkam/-cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela. Tehnike Gledališča zatiranih so prijazne tudi do ne-igralcev, zato predhodne gledališke izkušnje niso pogoj za udeležbo. Uporabljajo jih v najrazličnejše namene, z univerzalnim jezikom gledališča s posamezniki in/ali v celotnih skupnostih ustvarjajo osnovo za proučevanje lastnih življenj, za spodbujanje kritičnega mišljenja in za dialog, v katerem se osredotočajo na postavljanje vprašanj in ne na podajanje odgovorov.

  Na Transformatorjevi Akademiji Gledališča Zatiranih soustvarjajo socialni in kulturni kapital ter razvoj znanj, veščin, spretnosti in odnosov, ki so podporni pri vključevanju v družbo in na trg dela (kot mladinske/-i delavke/-ci, gledališki/-e pedagogi/-nje ...).