Zavod Voluntariat - SCI Slovenia

Zavod Voluntariat je bil ustanovljen leta 1991. Njihov smoter je nuditi pomoč depriviligiranim družbenim skupinam s pomočjo aktivnih prostovoljcev, ki v okoli 70 državah po svetu nudijo svoje znanje, izkušnje in delo na neprofitnih projektih socialnega ali ekološkega značaja ali pa projektov, ki stremijo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Po 30 letih delovanja so razvili močno mrežo partnerskih organizacij in skupin v Sloveniji in po svetu. So tudi polnopravni člani mednarodne mreže za prostovoljno delo Service Civil International (SCI), kar jim omogoča, da lokalnim organizacijam in občinam nudijo podporo pri iskanju mednarodnih prostovoljcev.

So tudi člani mreže SLOGA (Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč), CNVOS, Filantropija in IVCO. Aktivni so tudi na področju globalnega učenja, ki meri na osveščanje posameznikov in skupin o posledicah svetovnih "neenakosti", ki izhajajo iz neenakomerne porazdelitve dobrin in moči, kakor tudi iz zmanjšane dojemljivosti za počutje in dobrobit sočloveka in lokalnih ter globalne skupnosti, ki smo jim priča v čedalje bolj globalizirani in individualistično naravnani družbi.

Zavedanje o svetovnih razsežnostih globalnih procesov, ki pa jih najbolj občutimo in dojamemo prav na ravni lokalne skupnosti, združujejo z vrednotami solidarne in nepridobitniške prostovoljne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo, pri čemer skrbijo, da pomoč naslavlja dejanske probleme skupnosti in da se s težavami spoprimejo na način, ki je v skladu z željami lokalnega prebivalstva.

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljno delo in prostovoljne projekte. Prav tako pa verjamejo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje ter vzgojo za mir in strpnost in tako kvalitetno prispeva k uresničevanju njihove vizije sveta, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo drug z drugim in medsebojna nasprotja razrešujejo na strpen in miroljuben način.

Posebno skrb namenjajo mladim z manj priložnostmi; mentorje in vodje teh mladinskih skupin vključujejo v programe mednarodnega usposabljanja in vsako leto zagotovijo več skupinam mladim iz vse Slovenije udeležbo na mednarodnih prostovoljskih projektih.

V letu 2010 so s strani Urada RS za mladino pridobili status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Imajo znak kakovosti za vodilno vlogo v projektih Evropske solidarnostne enote, pred tem so bili akreditirana pošiljajoča in gostiteljska organizacija za programe Evropske prostovoljne službe s strani nacionalne agencije MOVIT.

Leta 2017 so postali tudi certificirana organizacija za pošiljanje prostovoljcev na humanitarne projekte v okviru evropske iniciative EU Aid Volunteers.

Trenutno imajo zaposleni dve osebi, računovodjo, ki je zunanji izvajalec; osebo, ki je vključena v program poklicne aktivacije s streni ZRSZ in več zunanjih izvajalcev s katerimi redno sodelujejo.

 • Aktivni lokalno in globalno

  Že vrsto let organizirajo delavnice in usposabljanja za mlade prostovoljce mladinske vodje in trenerje, na katerih skozi metode neformalnega izobraževanja pridobijo znanja, ki jih kasneje prenesejo na mlade v lokalni skupnosti.

  Vodijo izobraževanja o projektih in programih prostovoljnega dela, socialnega vključevanja, dela v mladinskem nevladnem sektorju, globalnega učenja itd. ter mlade pripravljajo na aktivno in odgovorno državljanstvo.

  Izobražujejo trenerje in prostovoljce, ki delavnice izvajajo, in sicer na področjih globalnega učenja, socialnega vključevanja, človekovih pravic, priprave, organizacije in izvedbe mednarodnih aktivnosti, prostovoljskih taborov mladinskega dela itd. Temu priključujejo tudi pomoč mladim pri prepoznavanju z mednarodnim prostovoljstvom pridobljenih kompetenc, kar jim izboljša zaposlitvene možnosti.

  Neformalne izkušnje in znanja, ki jih mladi pridobijo na mednarodnih prostovoljskih projektih, prispevajo k njihovi osebni rasti, krepitvi pozitivnih vrednot (strpnost, solidarnost, sprejemanje drugačnosti itd.) kar jih spodbuja k aktivnemu državljanstvu. Tako razvijajo in krepijo kompetence ter posledično izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti.

  V okviru 3-letnega programa bodo na letni ravni izvedli različne vrste izobraževanj in usposabljanj:

  - 4 enodnevna skupinska pripravljalna usposabljanja za prostovoljce, ki gredo na prostovoljske aktivnosti prvič;

  - 20 individualnih svetovanj; 5 usposabljanj za udeležbo mladih v dolgoročnih prostovoljskih programih;

  - 2 skupinski usposabljanji mladinskih trenerjev;

  - 5 usposabljanj za vodje mednarodnih prostovoljskih aktivnosti v Sloveniji in tujini;

  - Skupinska in individualna evalvacijska srečanja s prostovoljci po vrnitvi v lokalno okolje;

  - Vsebinsko orientirana usposabljanja za mlade glede na njihove želje in potrebe.

  V okviru strateških partnerstev so pričeli razvijati platformo za etično komunikacijo mladih prostovoljcev E-tick, osredinjeno na vsebinah globalnega učenja, ki jo bodo uporabljali kot pripomoček za poglabljanje teh vsebin. Skupaj s partnerji so razvili aplikacijo IM-PROVE, ki jo bodo predstavili prostovoljcem z namenom prepoznavanja z mednarodnim prostovoljstvom pridobljenih kompetenc.

  Evalvacijska srečanja, kjer mladi svoje mednarodne prostovoljske izkušnje ovrednotijo, bodo obogatili z IM-PROVE. Tako bodo lahko svoje izkušnje širše predstavili mladim, ki še niso vključeni v njihove programe. Ponudili jim bodo prostor za realizacijo lastnih pobud, ki jih bodo nato nadgrajevali na lokalnem nivoju.

  Projekt se izvaja tudi preko telefona.

 • Improve your impact

  Namen projekta ImProve your Impact je prispevati k merjenju učinkov in priznavanju vpliva prostovoljskih/mladinskih dejavnosti na razvoj zmogljivosti mladih. Vključene NGO organizacije – Zavod Voluntariat, Inex-SDA in Young Researchers of Serbia (YRS) se s svojim rednim delom prizadevajo za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela.

  To je področje s katerim se ukvarjajo že več let in so jih naslavljali že s predhodnimi projekti. Preko dveh projektov Erasmus+, na katerih so bili v partnerstvu z Inex-om (kateri je sodeloval z IT podjetjem, projektnim partnerjem, Inventi Labs kot zunanjimi izvajalci), so razvili spletno aplikacijo IM-PROVE, ki pretvarja oprijemljive izkušnje prostovoljcev v kompetence in z drugim so spletno aplikacijo posodobili v osnovno mobilno različico, ter jo povezali z Youthpassom, Europassom in učnimi značkami BadgeCraft platforme.

  V letošnjem letu pa so izvedli še obisk izvedljivosti, kjer so sodelovali tudi YRS, in so vsi trije projektni NGO partnerji skupaj zasnovali projekt, s pomočjo Inventi Labs preko Skypa in ga naknadno skupaj napisali. Vsi NGO projektni partnerji se tudi že leta ukvarjajo tudi z merjenjem učinkov v njihovih organizacijah, vendar jim še vedno ni uspelo najti enotnega sistema, ki bi ga lahko implementirali za vse različne tipe projektov, ki jih izvajajo. Sedaj pa so odkrili dodatni potencial IM-PROVE aplikacije, ki bo vsebinsko in tehnično nadgrajena in primerna za vse tri sodelujoče mednarodne prostovoljske mreže (SCI, Alliance in CCIVS), kot tudi za širši nabor projektno usmerjenih prostovoljskih in mladinskih organizacij, sedaj tudi na nacionalni ravni.

  Cilji projekta so:

  • nadgraditi aplikacijo IM-PROVE, da bo na voljo tudi v nacionalnem kontekstu in širšem mednarodnem, ter razširiti profil organizacij za 30%,
  • povečati število uporabnikov aplikacije za vsaj 60%,
  • omogočiti merjenje učinkov aktivnosti,
  • povečati prepoznavnost kompetenc med mladimi in spodbuditi zavedanje pomembnosti aktivnega državljanstva v njihovem osebnem in poklicnem razvoju,
  • povečati vidnost aplikacije na nacionalni in mednarodni ravni zunanjim deležnikom.


  Skozi cel projekt bo vključenih vsaj 120 udeležencev. Sodelovali bodo pri razširjanju profila aktivnosti znotraj aplikacije in identificiranju filtrov za merjenje učinkov (raziskava), pri pilotnem testiranju, multiplikativnih dogodkih in drugih diseminacijskih aktivnostih. V projekt bodo vključili čim širši krog deležnikov s fokusom na sledečih profilih: taborovodje, mladinski delavci in prostovoljci, ki delajo z mladimi, uporabniki zdajšnje aplikacije, nacionalni in mednarodni deležniki (lokalni in nacionalni odločevalci, izobraževalne ustanove, podjetja, prostovoljske mreže, nevladne organizacije, druga društva in organizacije).

  Načrtovane aktivnosti odražajo željo po inovativnem, kvalitetnem produktu in so zasnovane po stopenjskem pristopu. Projekt se bo začel z raziskavo metod merjenja učinka, ki jih organizacije uporabljajo trenutno. Vzporedno se bo raziskovalo tudi potrebe potencialnih deležnikov, ki se nanašajo na prepoznavanje in tolmačenje učinkov neformalne izobrazbe na mlade. Raziskava bo vodila v razvoj primerne vsebine mobilne aplikacije, ki odgovarja zaznanim željam in potrebam. Tako bo nastal načrt nadgradnje aplikacije. S tem je povezano tudi razširjanje profilov organizacij, ki aplikacijo uporabljajo in povečanje števila uporabnikov, čemur bodo projektni partnerji namenili posebno pozornost.

  Naslednjo aktivnost predstavlja priprava priročnika, ki bo predstavljal orodja in metode za samorefleksijo kompetenc mladih in prostovoljcev iz različnih mladinskih in prostovoljskih aktivnosti. Hkrati pa bo predstavljal uporabo njihove aplikacije in bo raznim organizacijam in posameznikom omogočil pravilno uporabo aplikacije in najboljšo izrabo njenih funkcionalnosti. Priročnik bo močno pripomogel k razširjanju projektnih rezultatov in promociji aplikacije same.

  To nas pripelje do multiplikativnih dogodkov, kjer sta promocija in nadaljnje nadgrajevanje aplikacije poglavitnega pomena. Spekter vpletenih deležnikov bo iz dogodka v dogodek širši, saj bodo le tako lahko zgradili močno temeljno skupino uporabnikov, ki je ključna za kasnejšo integracijo aplikacije v vsakodnevna življenja različnih organizacij, podjetij in mrež. Takšni temelji bodo naknadno omogočili gladko vključevanje nacionalnih deležnikov in odločevalcev, ki bodo prepoznali pomembnost projekta in produkta. Delo projektnih partnerjev bo fasilitirano skozi mednarodne projektne sestanke, kjer se bodo sestali s povezanimi partnerji in drugimi strokovnjaki in prilagajali načrte aktivnosti, drug drugega obveščali o spremembah v programu in se posvetovali o potencialnih izboljšavah projekta.

 • Mednarodna mreža mladih

  Voluntariat je že vrsto let vodilna slovenska organizacija na področju mednarodnega prostovoljnega dela in različnih oblik neformalnega učenja mladih. Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mobilnosti, mednarodnega prostovoljnega dela ter neformalnih oblik izobraževanja so osnovni programi njihovega zavoda. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočajo udejstvovanje na številnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemajo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija.

  Vsebine mednarodnih prostovoljskih programov ter drugih programov neformalnega učenja za mlade so povezane z medkulturnim dialogom, promocijo miru in strpnosti, tematik globalnega učenja, humanitarnega prostovoljstva, spodbujanja in beleženja kompetenc in veščin mladih, pridobljenih preko udejstvovanja v njihovih programih itd.

  Mladi tako spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov, se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih, pridobivajo delovne izkušnje ter nova znanja, katera nato prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na programih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno-družbene iniciative. Eden glavnih elementov programa je mlade spodbujati k organizaciji dogodkov v MOL in po Sloveniji in sodelovanje pri promociji prostovoljstva. Velik del programa je posvečen vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami.

  Nameni in cilji programa so:

  • koordinacija projektov kratkoročnega, srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela v MOL ter po Sloveniji;
  • izvedba koordinacije mednarodnega prostovoljnega dela (razvrščanje mladih po aktivnostih, katerih se želijo udeležiti in povezovanje z mednarodnimi partnerji);
  • promocija programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela in informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
  • spodbujanje vključevanja mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela.
 • Mreža MOST

  Na Voluntariatu že vrsto let opažajo, da je zastopanost organizacij in institucij znotraj MOL predvsem v programih mobilnosti mladih relativno nizka. Veliko jih ne pozna programov/priložnosti ali pa nimajo kadrovskih kapacitet.

  Že par let se razvijajo v smeri, da drugim organizacijam nudijo celovito podporo pri izvajanju mobilnosti mladih, natančneje pri prostovoljskih projektih Evropske solidarnostne enote (v nadaljevanju ESE), mladinskih izmenjav znotraj Erasmus+ (v nadaljevanju E+), mobilnosti mladinskih delavcev, strateških projektih itd. Pri tem so omejene tudi njihove kadrovske in finančne kapacitete, tako da sami ne zmorejo podpreti več organizacij.

  Do sedaj so uspešno izvedli več projektov ESE/EVS z Mladimi zmaji, in trenutno so v partnerstvu za prostovoljske projekte ESE tudi z dvema vrtcema in izvajamo mladinske izmenjave z ZPM Moste. Slednji so tudi organizatorji njihovih SCI taborov (kjer gostijo mednarodne prostovoljce preko njihove SCI mreže).

  S tem razpisom pa vidijo priložnost, da vzpostavijo mrežo petih strokovno podkovanih organizacij na področju mobilnosti mladih, mednarodnih sodelovanj, mladinskega dela in neformalnega izobraževanja. Z Mrežo Most si želijo postati ključni akter na področju spodbujanja, razvoja in implementacije programov mednarodnih mobilnosti mladih v Mestni občini Ljubljana. Mreža bo povezovala zainteresirane organizacije, institucije in druge akterje, z namenom večje udeležbe vseh mladih v mednarodnih mobilnostih ter kvalitetne izvedbe mednarodnih programov mladih v lokalnih skupnostih.

  Prvo leto si želijo predvsem izobraziti in opolnomočiti organizacije in institucije za mednarodne programe (mobilnosti mladih), saj morajo biti dobro pripravljeni in usposobljeni za takšne aktivnosti. V ta namen so pripravili cel cikel podpore, ki se deli v tri faze in je podrobneje opisan v spodnjih točkah. Omogočil jim bo priložnost za profesionalni razvoj z namenom večanja kakovosti dela posameznikov in razvoja organizacij.

  Nameni in cilji projekta so:

  - Povečati število organizacij in institucij v MOL, ki vključujejo mlade v programe mednarodnih mobilnosti in se same vključujejo v programe mladinskega dela na mednarodni ravni;

  - Organizacijski razvoj in krepitev članic ter učvrstitev Mreže Most, z namenom nudenja sistematične podpore zainteresiranim institucijam in organizacijam;

  - Promocija programov mednarodnih mobilnosti ERASMUS+ med različnimi javnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami v Mestni občini Ljubljana.

  Projekt se izvaja tudi preko telefona.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Bežigrad 6
  • Četrtna skupnost: VseSplet
  • Strošek: Brezplačno