Zavod Voluntariat - SCI Slovenia

Zavod Voluntariat je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2000 na osnovi reorganizacije Društva MOST. Voluntariat organizira mednarodne prostovoljne tabore in prostovoljno delo z namenom, da zagotovi podporo in dodatne programe na področju socialne vključenosti, varovanja okolja, aktivnega državljanstva, ter druge dejavnosti, ki jih profitne organizacije in država ne izvajajo. Verjamejo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, interkulturno učenje in vzgojo za mir in strpnost.

Voluntariat je del svetovne mednarodne mreže Service Civil International (SCI), član GLEN – Global Education Network, EPTO – European Peer Training Organization in IVCO – International Volunteer Cooperation Organizations. Glavne dejavnosti organizacije so mednarodni delovni tabori in mladinske izmenjave, dolgoročno prostovoljstvo, razvoj in izvedba neformalnih izobraževalnih orodij, organizacija seminarjev in treningov/usposabljanj za prostovoljce, brezposelne mlade in mlade z manj priložnostmi, z namenom širjenja razumevanja prostovoljnega dela in multikulturnosti.

Organizirajo prostovoljno delo skupaj z lokalnimi skupinami, ki delujejo na področju ohranjanja narave, kulture, miru, pomoči depriviligiranim ipd., ponujajo in širijo informacije o prostovoljnem delu v Sloveniji in tujini, udeležujejo se mednarodnih akcij, ki spodbujajo sodelovanje različnih religij, kultur, narodnosti in političnih prepričanj, spodbujajo globalno izobraževanje in socialno-ekonomsko vključenost, skrbijo za razvoj in zagovorništvo za priznavanje mednarodnega prostovoljnega dela kot pomembne vrednote in orodja za boj proti globalni nepravičnosti in omogočajo boljše socialno-ekonomske priložnosti za mlade. Glavna ciljna skupina so mladi stari od 16 do 30 let, ki jih zanima mednarodno prostovoljstvo ter programi in projekti družbenega vključevanja. Preko programov, kot so Erasmus + in GLEN, se osredotočajo na vključevanje mladih z manj priložnostmi, za katere načrtujejo kratkoročne in dolgoročne projekte.

 • Aktivni lokalno in globalno

  Že vrsto let organizirajo delavnice in usposabljanja za mlade prostovoljce, mladinske vodje in trenerje, na katerih skozi metode neformalnega izobraževanja pridobijo znanja, ki jih kasneje prenesejo na mlade v lokalni skupnosti.

  Vodijo izobraževanja o projektih in programih prostovoljnega dela, socialnega vključevanja, dela v mladinskem nevladnem sektorju, globalnega učenja itd. ter mlade pripravljajo na aktivno in odgovorno državljanstvo.

  Izobražujejo trenerje in prostovoljce, ki delavnice izvajajo, in sicer na področjih globalnega učenja, socialnega vključevanja, človekovih pravic, priprave, organizacije in izvedbe mednarodnih aktivnosti, prostovoljskih taborov mladinskega dela itd. Temu priključujejo tudi pomoč mladim pri prepoznavanju z mednarodnim prostovoljstvom pridobljenih kompetenc, kar jim izboljša zaposlitvene možnosti. Neformalne izkušnje in znanja, ki jih mladi pridobijo na mednarodnih prostovoljskih projektih, prispevajo k njihovi osebni rasti, krepitvi vrednot (strpnost, solidarnost, sprejemanje drugačnosti itd.), kar jih spodbuja k aktivnemu državljanstvu. Tako razvijajo in krepijo kompetence ter posledično izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti.

  V okviru triletnega programa bodo na letni ravni izvedli različne vrste izobraževanj in usposabljanj:

  • 4 enodnevna skupinska pripravljalna usposabljanja za prostovoljce, ki gredo na prostovoljske aktivnosti prvič;
  • 20 individualnih svetovanj;
  • 5 usposabljanj za udeležbo mladih v dolgoročnih prostovoljskih programih;
  • 2 skupinski usposabljanji mladinskih trenerjev;
  • 5 usposabljanj za vodje mednarodnih prostovoljskih aktivnosti v Sloveniji in tujini;
  • Skupinska in individualna evalvacijska srečanja s prostovoljci po vrnitvi v lokalno okolje;
  • Vsebinsko orientirana usposabljanja za mlade glede na njihove želje in potrebe.

  V okviru strateških partnerstev so pričeli razvijati platformo za etično komunikacijo mladih prostovoljcev E-tick, osredinjeno na vsebinah globalnega učenja, ki jo bodo uporabljali kot pripomoček za poglabljanje teh vsebin.

  Skupaj s partnerji so razvili aplikacijo IM-PROVE, ki jo bodo predstavili prostovoljcem z namenom prepoznavanja z mednarodnim prostovoljstvom pridobljenih kompetenc. Evalvacijska srečanja, kjer mladi svoje mednarodne prostovoljske izkušnje ovrednotijo, bodo obogatili z IM-PROVE. Tako bodo lahko svoje izkušnje širše predstavili mladim, ki še niso vključeni v njihove programe. Ponudili jim bodo tudi prostor za realizacijo lastnih pobud, ki jih bodo nato nadgrajevali na lokalnem nivoju.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019–31. 12. 2021
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana in EU
  • Strošek: Brezplačno
 • E-tick: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev

  S projektom želijo okrepiti ključne socialne in digitalne kompetence mladih prostovoljcev, in sicer preko kombinacije najboljših globalno učnih metodologij in inovativnih spletnih učnih platform. Spletna platforma bo spodbudila mlade prostovoljce k aktivnemu vključevanju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter jih opogumila za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije - spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov.

  Preko spletne platforme etične komunikacije in globalnega učenja se bodo mladi prostovoljci podrobneje seznanili z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja. Premagovali bodo klasičen model "požrtvovalnega" prostovoljstva v smislu pomoči "ubogim otrokom v Afriki" ter se pripravili za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja. Preko platforme bodo lahko razvili znanja, veščine in ravnanja samokritičnega mišljenja in medkulturne osveščenosti. Te pridobljene veščine jim bodo pomagale, da bodo bolje pripravljeni na izkušnjo globalnega prostovoljstva, da bodo delovali bolj kvalitetno in v skladu z enakopravnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, ter prenašali sporočila s terena po povratku domov z bolj etičnega in spoštljivega vidika.

  V današnjem času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in večjih občutkov strahu ter intolerance, so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalnih pravičnostih, občutek za kulturne raznolikosti ter veščine etične komunikacije, potrebni kot še nikoli. Na tak način lahko prispevamo k ohranjanju socialnega vključevanja, promocije raznolikosti, ter medkulturnega in medverskega dialoga.

  Njihove izbrane prioritete so v skladu z negovanjem socialnih in medkulturnih veščin, ki nenazadnje promovirajo kvalitetno zaposljivost mladih ter njihov družbeno-izobraževalni razvoj. Tako bodo zavezani k temu, da razvijejo orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremele k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principih delovanja, v skladu z globalnimi solidarnostmi in medkulturnim razumevanjem ter spoštovanjem različnih kultur in narodov.

 • Lahkih nog naokrog! Spoznaj mednarodno prostovoljstvo

  Kot vodilna organizacija v Sloveniji na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja želijo 2,5-letni projekt posvetiti izvedbi vrsti promocijskih aktivnosti o priložnostih na področju mednarodnega prostovoljstva, pomena neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc skozi mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih udeležbe mladih v programih ERASMUS+. Namreč, udeležba v tovrstnih programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin mladih, ki pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo. Osredotočili se bodo na manjše kraje in ruralna področja v Sloveniji. V kolikor v krajih, kjer bodo izvajali promocijske aktivnosti, obstajajo mladinske organizacije, organizacije za mlade itd, se bodo z njimi povezali in aktivnost izvedli v sodelovanju z njimi kot pridruženimi partnerji. S tem želijo doseči večje število mladih in hkrati pridružene partnerje (bolje) seznaniti z mednarodnim prostovoljstvom, neformalnim izobraževanjem in programi Erasmus+. Promocijske aktivnosti pa bodo še nadalje izvajali tudi v Ljubljani. Za ta namen so spletli tesno partnerstvo s pridruženima partnerjema Zavodom Mladi zmaji in Zavodom TiPovej, kjer bo eden izmed EVS prostovoljcev aktivno deloval. Prostovoljec bo lahko znanje dveh izkušenih organizacij na področju vključevanja mladih v lokalnem okolju z mentorsko podporo prenesel na pridružene partnerje iz depriviligiranih območij.

  V okviru projekta bodo izvedli glavne in dopolnilne aktivnosti. Glavni aktivnosti vključujeta gostovanje 8 EVS prostovoljcev, 4 vsako leto. Za boljši strateški učinek bodo izvedli tudi 4 dopolnilne aktivnosti na leto (skupno 8 tekom projekta), s katerimi želijo usposobiti 8 EVS prostovoljcev in 20 lokalnih prostovoljcev za promotorje mednarodnega prostovoljstva in neformalnega izobraževanja ter omogočiti izvajanje promocijskih aktivnostih v manjših krajih in ruralnih področjih po Sloveniji s strani prostovoljcev samih.

  Delavnice bodo torej medvrstniške in kot takšne zelo učinkovite, saj mladi prostovoljci že sami s svojim zgledom in lastno izkušnjo pripomorejo k promociji mednarodnega prostovoljstva in programa ERASMUS+ med drugimi zainteresiranimi mladimi. Mladi v lokalnih okoljih bodo na delavnicah pridobili bolj natančne informacije o mednarodnih prostovoljskih možnostih ter o programu ERASMUS+, ter konkretne korake, kako pristopiti k udeležbi. Pridobljene informacije bodo lahko tudi kasneje delili sami naprej med drugimi mladimi v njihovih lokalnih okoljih.

  • Trajanje projekta: oktober 2017 – april 2020
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije po Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Vse
 • Mednarodna mreža mladih

  Voluntariat je že vrsto let vodilna slovenska organizacija na področju mednarodnega prostovoljnega dela in različnih oblik neformalnega učenja mladih. Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mobilnosti, mednarodnega prostovoljnega dela ter neformalnih oblik izobraževanja so osnovni programi njihovega zavoda. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočajo udejstvovanje na številnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemajo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija.

  Vsebine mednarodnih prostovoljskih programov ter drugih programov neformalnega učenja za mlade so povezane z medkulturnim dialogom, promocijo miru in strpnosti, tematik globalnega učenja, humanitarnega prostovoljstva, spodbujanja in beleženja kompetenc in veščin mladih, pridobljenih preko udejstvovanja v njihovih programih itd.

  Mladi tako spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov, se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih, pridobivajo delovne izkušnje ter nova znanja, katera nato prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na programih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno-družbene iniciative. Eden glavnih elementov programa je mlade spodbujati k organizaciji dogodkov v MOL in po Sloveniji in sodelovanje pri promociji prostovoljstva. Velik del programa je posvečen vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami.

  Nameni in cilji programa so:

  • koordinacija projektov kratkoročnega, srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela v MOL ter po Sloveniji;
  • Izvedba koordinacije mednarodnega prostovoljnega dela (razvrščanje mladih po aktivnostih, katerih se želijo udeležiti in povezovanje z mednarodnimi partnerji);
  • promocija programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela in informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
  • spodbujanje vključevanja mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela.
  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019–31. 12. 2021
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana (in širše)
  • Strošek: Brezplačno