Zavod Voluntariat - SCI Slovenia

Zavod Voluntariat je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena leta 2000 na osnovi reorganizacije Društva MOST, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Njihov smoter je nuditi pomoč depriviligiranim družbenim skupinam s pomočjo aktivnih prostovoljcev, ki v okoli 70 državah po svetu nudijo svoje znanje, izkušnje in delo na neprofitnih projektih socialnega ali ekološkega značaja ali pa projektov, ki stremijo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Po 18 letih delovanja so razvili močno mrežo partnerskih organizacij in skupin v Sloveniji in po svetu. So tudi polnopravni člani mednarodne mreže za prostovoljno delo Service Civil International (SCI). Kar jim omogoča, da lokalnim organizacijam in občinam nudijo podporo pri iskanju mednarodnih prostovoljcev. So tudi člani mreže GLEN (Global education network of young europeans), SLOGA (Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč), CNVOS, Slovenska filantropija, EPTO in IVCO.

Aktivni so tudi na področju globalnega učenja, ki meri na osveščanje posameznikov in skupin o posledicah svetovnih »neenakosti«, ki izhajajo iz neenakomerne porazdelitve dobrin in moči, kakor tudi iz zmanjšane dojemljivosti za počutje in dobrobit sočloveka in lokalnih ter globalne skupnosti, ki smo jim priča v čedalje bolj globalizirani in individualistično naravnani družbi. Zavedanje o svetovnih razsežnostih globalnih procesov, ki pa jih najbolj občutimo in dojamemo prav na ravni lokalne skupnosti, združujejo z vrednotami solidarne in nepridobitniške prostovoljne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo, pri čemer skrbijo, da pomoč naslavlja dejanske probleme skupnosti in da se s težavami spoprimejo na način, ki je v skladu z željami lokalnega prebivalstva.

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljno delo in prostovoljne projekte. Prav tako pa verjamejo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje ter vzgojo za mir in strpnost in tako kvalitetno prispeva k uresničevanju naše vizije sveta, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo drug z drugim in medsebojna nasprotja razrešujejo na strpen in miroljuben način.

Posebno skrb namenjajo mladim z manj priložnostmi; mentorje in vodje teh mladinskih skupin vključujejo v programe mednarodnega usposabljanja in vsako leto zagotovijo več skupinam mladim iz vse Slovenije udeležbo na mednarodnih prostovoljskih projektih. V letu 2010 so s strani Urada RS za mladino pridobili status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. So akreditirana pošiljajoča in gostiteljska organizacija za programe Evropske prostovoljne službe s strani nacionalne agencije MOVIT. Leta 2017 so postali tudi certificirana organizacija za pošiljanje prostovoljcev na humanitarne projekte v okviru evropske iniciative EU Aid Volunteers.

 • Aktivni lokalno in globalno

  Namen programa je izvesti različne vrste izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce, mladinske vodje in trenerje, v okviru katerih bomo pričeli razvijati tudi usposabljanje za prostovoljce preko spleta s poudarkom na globalnem učenju in globalni državljanski vzgoji.

  Cilji:

  • Priprava mladih na aktivno in odgovorno udeležbo na prostovoljskih projektih.
  • Seznanitev mladih z njihovimi pravicami in dolžnostmi v okviru prostovoljnega dela.
  • Priprava mladih na medkulturno učenje, sprejemanje drugačnosti, preprečevanje diskriminacije, solidarnost do drugih in kulturo nenasilnega reševanja konfliktov.
  • Predstavitev pozitivnih učinkov mednarodnih projektov na mlade in lokalno skupnost prek spodbujanja družbene angažiranosti mladih.
  • Prenos znanja, kako pripraviti prostovoljce na udeležbo na njihovem mednarodnem prostovoljskem projektu.
  • Usposabljanje mladih za samostojno vodenje mednarodnih prostovoljskih projektov in s tem večanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
  • Krepitev in promocija idej prostovoljstva, spodbujanje kontinuiranega vključevanja prostovoljcev z izkušnjami v prostovoljnem delu v prostovoljne programe v naši ali drugih organizacijah z namenom ohranjanja pridobljenih znanj in posredovanja le-teh naprej.
  • Krepitev aktivne vloge prostovoljcev in spodbujanje k širitvi pridobljenih znanj in veščin v lokalnem okolju, tj. omogočanju in pospeševanju izmenjave izkušenj med prostovoljci.
 • E-tick: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev

  S projektom želijo okrepiti ključne socialne in digitalne kompetence mladih prostovoljcev, in sicer preko kombinacije najboljših globalno učnih metodologij in inovativnih spletnih učnih platform. Spletna platforma bo spodbudila mlade prostovoljce k aktivnemu vključevanju in razmišljanju o vprašanjih globalne (ne)pravičnosti ter jih opogumila za aktivno delovanje v smeri razumevanja kulturnih raznolikosti ter etične komunikacije - spoštljiv odnos do vseh z zmanjševanjem predsodkov.

  Preko spletne platforme etične komunikacije in globalnega učenja se bodo mladi prostovoljci podrobneje seznanili z idejo globalnega prostovoljstva z upoštevanjem metod globalnega učenja. Premagovali bodo klasičen model "požrtvovalnega" prostovoljstva v smislu pomoči "ubogim otrokom v Afriki" ter se pripravili za globalno prostovoljstvo z odgovornim ravnanjem in enakopravnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi v smislu obojestranskega učenja in poslušanja. Preko platforme bodo lahko razvili znanja, veščine in ravnanja samokritičnega mišljenja in medkulturne osveščenosti. Te pridobljene veščine jim bodo pomagale, da bodo bolje pripravljeni na izkušnjo globalnega prostovoljstva, da bodo delovali bolj kvalitetno in v skladu z enakopravnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, ter prenašali sporočila s terena po povratku domov z bolj etičnega in spoštljivega vidika.

  V današnjem času povečanih političnih polarizacij znotraj Evrope in večjih občutkov strahu ter intolerance, so učenje in angažma na področju globalnega učenja in učenja o globalnih pravičnostih, občutek za kulturne raznolikosti ter veščine etične komunikacije, potrebni kot še nikoli. Na tak način lahko prispevamo k ohranjanju socialnega vključevanja, promocije raznolikosti, ter medkulturnega in medverskega dialoga.

  Njihove izbrane prioritete so v skladu z negovanjem socialnih in medkulturnih veščin, ki nenazadnje promovirajo kvalitetno zaposljivost mladih ter njihov družbeno-izobraževalni razvoj. Tako bodo zavezani k temu, da razvijejo orodja za pridobivanje tovrstnih kompetenc in veščin mladih, ki bodo stremele k razbijanju stereotipov o odnosih sever-jug, neokolonialističnih principih delovanja, v skladu z globalnimi solidarnostmi in medkulturnim razumevanjem ter spoštovanjem različnih kultur in narodov.

 • Improve your impact

  Namen projekta ImProve your Impact je prispevati k merjenju učinkov in priznavanju vpliva prostovoljskih/mladinskih dejavnosti na razvoj zmogljivosti mladih. Vključene NGO organizacije – Zavod Voluntariat, Inex-SDA in Young Researchers of Serbia (YRS) se s svojim rednim delom prizadevajo za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela.

  To je področje s katerim se ukvarjajo že več let in so jih naslavljali že s predhodnimi projekti. Preko dveh projektov Erasmus+, na katerih so bili v partnerstvu z Inex-om (kateri je sodeloval z IT podjetjem, projektnim partnerjem, Inventi Labs kot zunanjimi izvajalci), so razvili spletno aplikacijo IM-PROVE, ki pretvarja oprijemljive izkušnje prostovoljcev v kompetence in z drugim so spletno aplikacijo posodobili v osnovno mobilno različico, ter jo povezali z Youthpassom, Europassom in učnimi značkami BadgeCraft platforme.

  V letošnjem letu pa so izvedli še obisk izvedljivosti, kjer so sodelovali tudi YRS, in so vsi trije projektni NGO partnerji skupaj zasnovali projekt, s pomočjo Inventi Labs preko Skypa in ga naknadno skupaj napisali. Vsi NGO projektni partnerji se tudi že leta ukvarjajo tudi z merjenjem učinkov v njihovih organizacijah, vendar jim še vedno ni uspelo najti enotnega sistema, ki bi ga lahko implementirali za vse različne tipe projektov, ki jih izvajajo. Sedaj pa so odkrili dodatni potencial IM-PROVE aplikacije, ki bo vsebinsko in tehnično nadgrajena in primerna za vse tri sodelujoče mednarodne prostovoljske mreže (SCI, Alliance in CCIVS), kot tudi za širši nabor projektno usmerjenih prostovoljskih in mladinskih organizacij, sedaj tudi na nacionalni ravni.

  Cilji projekta so:

  • nadgraditi aplikacijo IM-PROVE, da bo na voljo tudi v nacionalnem kontekstu in širšem mednarodnem, ter razširiti profil organizacij za 30%,
  • povečati število uporabnikov aplikacije za vsaj 60%,
  • omogočiti merjenje učinkov aktivnosti,
  • povečati prepoznavnost kompetenc med mladimi in spodbuditi zavedanje pomembnosti aktivnega državljanstva v njihovem osebnem in poklicnem razvoju,
  • povečati vidnost aplikacije na nacionalni in mednarodni ravni zunanjim deležnikom.


  Skozi cel projekt bo vključenih vsaj 120 udeležencev. Sodelovali bodo pri razširjanju profila aktivnosti znotraj aplikacije in identificiranju filtrov za merjenje učinkov (raziskava), pri pilotnem testiranju, multiplikativnih dogodkih in drugih diseminacijskih aktivnostih. V projekt bodo vključili čim širši krog deležnikov s fokusom na sledečih profilih: taborovodje, mladinski delavci in prostovoljci, ki delajo z mladimi, uporabniki zdajšnje aplikacije, nacionalni in mednarodni deležniki (lokalni in nacionalni odločevalci, izobraževalne ustanove, podjetja, prostovoljske mreže, nevladne organizacije, druga društva in organizacije).

  Načrtovane aktivnosti odražajo željo po inovativnem, kvalitetnem produktu in so zasnovane po stopenjskem pristopu. Projekt se bo začel z raziskavo metod merjenja učinka, ki jih organizacije uporabljajo trenutno. Vzporedno se bo raziskovalo tudi potrebe potencialnih deležnikov, ki se nanašajo na prepoznavanje in tolmačenje učinkov neformalne izobrazbe na mlade. Raziskava bo vodila v razvoj primerne vsebine mobilne aplikacije, ki odgovarja zaznanim željam in potrebam. Tako bo nastal načrt nadgradnje aplikacije. S tem je povezano tudi razširjanje profilov organizacij, ki aplikacijo uporabljajo in povečanje števila uporabnikov, čemur bodo projektni partnerji namenili posebno pozornost.

  Naslednjo aktivnost predstavlja priprava priročnika, ki bo predstavljal orodja in metode za samorefleksijo kompetenc mladih in prostovoljcev iz različnih mladinskih in prostovoljskih aktivnosti. Hkrati pa bo predstavljal uporabo njihove aplikacije in bo raznim organizacijam in posameznikom omogočil pravilno uporabo aplikacije in najboljšo izrabo njenih funkcionalnosti. Priročnik bo močno pripomogel k razširjanju projektnih rezultatov in promociji aplikacije same.

  To nas pripelje do multiplikativnih dogodkov, kjer sta promocija in nadaljnje nadgrajevanje aplikacije poglavitnega pomena. Spekter vpletenih deležnikov bo iz dogodka v dogodek širši, saj bodo le tako lahko zgradili močno temeljno skupino uporabnikov, ki je ključna za kasnejšo integracijo aplikacije v vsakodnevna življenja različnih organizacij, podjetij in mrež. Takšni temelji bodo naknadno omogočili gladko vključevanje nacionalnih deležnikov in odločevalcev, ki bodo prepoznali pomembnost projekta in produkta. Delo projektnih partnerjev bo fasilitirano skozi mednarodne projektne sestanke, kjer se bodo sestali s povezanimi partnerji in drugimi strokovnjaki in prilagajali načrte aktivnosti, drug drugega obveščali o spremembah v programu in se posvetovali o potencialnih izboljšavah projekta.

 • Lahkih nog naokrog! Spoznaj mednarodno prostovoljstvo

  Kot vodilna organizacija v Sloveniji na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja želijo 2,5-letni projekt posvetiti izvedbi vrsti promocijskih aktivnosti o priložnostih na področju mednarodnega prostovoljstva, pomena neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc skozi mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih udeležbe mladih v programih ERASMUS+. Namreč, udeležba v tovrstnih programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin mladih, ki pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo. Osredotočili se bodo na manjše kraje in ruralna področja v Sloveniji. V kolikor v krajih, kjer bodo izvajali promocijske aktivnosti, obstajajo mladinske organizacije, organizacije za mlade itd, se bodo z njimi povezali in aktivnost izvedli v sodelovanju z njimi kot pridruženimi partnerji. S tem želijo doseči večje število mladih in hkrati pridružene partnerje (bolje) seznaniti z mednarodnim prostovoljstvom, neformalnim izobraževanjem in programi Erasmus+. Promocijske aktivnosti pa bodo še nadalje izvajali tudi v Ljubljani. Za ta namen so spletli tesno partnerstvo s pridruženima partnerjema Zavodom Mladi zmaji in Zavodom TiPovej, kjer bo eden izmed EVS prostovoljcev aktivno deloval. Prostovoljec bo lahko znanje dveh izkušenih organizacij na področju vključevanja mladih v lokalnem okolju z mentorsko podporo prenesel na pridružene partnerje iz depriviligiranih območij.

  V okviru projekta bodo izvedli glavne in dopolnilne aktivnosti. Glavni aktivnosti vključujeta gostovanje 8 EVS prostovoljcev, 4 vsako leto. Za boljši strateški učinek bodo izvedli tudi 4 dopolnilne aktivnosti na leto (skupno 8 tekom projekta), s katerimi želijo usposobiti 8 EVS prostovoljcev in 20 lokalnih prostovoljcev za promotorje mednarodnega prostovoljstva in neformalnega izobraževanja ter omogočiti izvajanje promocijskih aktivnostih v manjših krajih in ruralnih področjih po Sloveniji s strani prostovoljcev samih.

  Delavnice bodo torej medvrstniške in kot takšne zelo učinkovite, saj mladi prostovoljci že sami s svojim zgledom in lastno izkušnjo pripomorejo k promociji mednarodnega prostovoljstva in programa ERASMUS+ med drugimi zainteresiranimi mladimi. Mladi v lokalnih okoljih bodo na delavnicah pridobili bolj natančne informacije o mednarodnih prostovoljskih možnostih ter o programu ERASMUS+, ter konkretne korake, kako pristopiti k udeležbi. Pridobljene informacije bodo lahko tudi kasneje delili sami naprej med drugimi mladimi v njihovih lokalnih okoljih.

  • Trajanje projekta: oktober 2017 – april 2020
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije po Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Vse
 • Mednarodna mreža mladih

  Voluntariat je že vrsto let vodilna slovenska organizacija na področju mednarodnega prostovoljnega dela in različnih oblik neformalnega učenja mladih. Koordinacija, organizacija in oblikovanje programov mobilnosti, mednarodnega prostovoljnega dela ter neformalnih oblik izobraževanja so osnovni programi njihovega zavoda. Mladim, ki bivajo in se šolajo v Ljubljani omogočajo udejstvovanje na številnih projektih po celem svetu, hkrati pa zainteresirane mlade iz vsega sveta sprejemajo na projekte v Sloveniji. Izmenjava prostovoljcev poteka dvosmerno, saj Voluntariat tako hkrati nastopa kot pošiljajoča in gostiteljska organizacija.

  Vsebine mednarodnih prostovoljskih programov ter drugih programov neformalnega učenja za mlade so povezane z medkulturnim dialogom, promocijo miru in strpnosti, tematik globalnega učenja, humanitarnega prostovoljstva, spodbujanja in beleženja kompetenc in veščin mladih, pridobljenih preko udejstvovanja v njihovih programih itd.

  Mladi tako spoznavajo nova okolja in kulture, navezujejo stike z vrstniki po svetu, učijo se tujih jezikov, se seznanjajo s problematiko v različnih družbenih okoljih, pridobivajo delovne izkušnje ter nova znanja, katera nato prenašajo v lokalno okolje. Praktične izkušnje jih spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, medkulturnemu dialogu, solidarnosti do drugih, prepoznavanju in preprečevanju diskriminacije in nenasilni komunikaciji. Poleg tega se prostovoljci z udeležbo na programih učijo samoiniciativnosti, družbeno angažiranega delovanja in spoznavanja vrednot, ki jih prinaša prostovoljno delo. Izkušnje prenašajo v lokalno okolje in s tem krepijo civilno-družbene iniciative. Eden glavnih elementov programa je mlade spodbujati k organizaciji dogodkov v MOL in po Sloveniji in sodelovanje pri promociji prostovoljstva. Velik del programa je posvečen vključevanju mladih z manj priložnostmi ter povezovanju z drugimi organizacijami.

  Nameni in cilji programa so:

  • koordinacija projektov kratkoročnega, srednjeročnega in dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela v MOL ter po Sloveniji;
  • izvedba koordinacije mednarodnega prostovoljnega dela (razvrščanje mladih po aktivnostih, katerih se želijo udeležiti in povezovanje z mednarodnimi partnerji);
  • promocija programov za vključevanje mladih v programe mednarodnega prostovoljnega dela in informiranje mladih o možnostih udejstvovanja v mednarodnih mladinskih projektih;
  • spodbujanje vključevanja mladih z manj priložnostmi v programe mednarodnega prostovoljnega dela.
 • Učne značke za učne uspehe

  Učne značke za učne dosežke je projekt, ki poteka na dveh ravneh.

  Najprej načrtujejo in preverijo skupaj z mladimi in s sodelavci iz področja izobraževanja, katere so zanimive učne priložnosti za mladostnike in raziščejo, kdo jim jih lahko ponudi. Ko ustvarjajo za mlade verjamejo, da se je potrebno najprej vprašati kaj mladi potrebujejo. Zato bodo izvedli raziskavo potreb in ugotovili katera vsa področja učnih aktivnosti so za mlade zanimiva in kaj sploh sami prepoznavajo kot pomembne učne izkušnje. Verjamejo, da nemotivirani mladi ne obstajajo. Morda so zgolj nemotivirani za sodelovanje v aktivnostih, v katerih ne prepoznajo uporabne vrednosti zase in svojo prihodnost.

  V drugem koraku projekta pa bodo pridobljene ugotovitve in potrebe mladih združili z vizijo in poudarki mesta ter izbrano izobraževalno ponudbo prenesli na digitalni zemljevid Ljubljane, ki bo dostopen vsem mladim. Naš interes je, da mladi v svojem mestu prepoznajo potencial in želijo tukaj tudi ostati ter se razvijati.