Strategija za mlade

Mesto mladih za mlade

Proces oblikovanja Strategije Mestne občine Ljubljane za mlade 2016-2025 je bil bogata izkušnja. Širok krog deležnikov, ki so pri tem procesu sodelovali, tribuna, ki so jo glede razvojnih pričakovanj in idej organizirali in izpeljali mladi sami, pa tudi veliko poenotenje mladinskega sektorja glede ključnih ciljev Strategije, pomeni, da se je glas mladih slišal in bil upoštevan. Strategija zato več kot očitno prihaja ob pravem času, saj mladinski sektor potrebuje nadgradnjo svojih programov, potrebuje še močnejše mreženje in še intenzivnejši dialog o položaju mladih v glavnem mestu.

Slogan mladinske politike »V Ljubljani imaš prijatelja« dobiva nove dimenzije. Seveda pa to tudi pomeni, da mladi prevzemajo nase tudi del odgovornosti za razvoj mesta.

Pričujoča Strategija je zato izrazito razvojni dokument, ki mlade upošteva in jih vključuje v vse razvojne vidike mesta. To vključevanje mladih v oblikovanje, izvajanje in evalviranje ciljev in ukrepov, ki so zanje pomembni, je temeljno načelo mladinske politike.

Urad za mladino Oddelka za kulturo Mestne uprave MOL in Mladinski svet Ljubljana kot z zakonom opredeljeno združenje lokalnih mladinskih organizacij, ki imajo status javnega interesa v mladinskem sektorju, sta temeljni institucionalni okvir za to, da se glas mladih sliši pri oblikovanju vseh tistih politik in ukrepov MOL, ki zadevajo mlade. MOL bo participacijo mladih pri oblikovanju lokalne mladinske politike dodatno spodbujala še na način, da bo vsake štiri leta poročilo o izvajanju Strategije obravnaval Mestni svet MOL. Mestni svet se bo do poročila opredelil, v svojem mnenju k poročilu pa lahko predlaga tudi spremembe Strategije, s čimer bo Strategija ostala »živ in konkreten razvojni dokument«.

Mladi o mladih v Mestni občini Ljubljana

Vabljeni k branju knjižice, ki je nastala leta 2018 v okviru sodelovanja med Uradom za mladino MOL in Fakulteto za družbene vede na programu Komunikologije. Članki, ki jih vsebuje so rezultat študentskega raziskovalnega dela in so tako ali drugače povezani s temami, ki so bile opredeljene kot ključne v Strategiji MOL za Mlade 2016-2025.

Kako študenti raziskujejo, kaj mladi počnejo in o čem razmišljajo je predstavljeno v petih prispevkih skupin študentov, ki so raziskovale: študentsko prehrano v Mestni občini Ljubljana; prednosti in omejitve abonmajske potrošnje pri študentski populaciji, nadzor in osipništvo v Mestni občini Ljubljana, stanovanjsko problematiko in diskurz o spolnosti v medijih in izobraževanju v osnovni šoli.