Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Zadobrova

logo podezelje2

Naziv aktivnosti

Na Mestni občini Ljubljana smo za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Zadobrova prejeli sredstva iz 1. javnega razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Sofinanciranje s strani EU je v višini 75 % in iz proračuna RS v višini 25 % upravičenih stroškov.

Povzetek

Po končani komasaciji na območju Zadobrove je potrebno lastnikom zemljišč zagotoviti nemoteno obdelavo na njihovih parcelah. Z izvedbo agromelioracij so se po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredile poljske poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočil tudi operativen zaključek komasacije.

Glavne dejavnosti

Agromelioracija je zajemala 23,4 ha, na območju katastrskih občin k. o. 1771 – Zadobrova in k. o. 1770 – Kašelj. Izvedle so se ureditve poljskih poti in sanacija ter rekonstrukcija obstoječih. Investicija je bila predana v uporabo končnim koristnikom učinkov agromelioracije, lastnikom in uporabnikom zemljišč. Na ta način je Mestna občina Ljubljana dosegla trajnostno okoljsko sprejemljivo rabo ruralnega prostora in urejeno kulturno krajino, ki je v skladu z njenim prostorskim načrtom.

Cilji

Z ureditvijo poljskih poti je dosežena optimalna potna mreža, ki je varnejša za uporabo, pravilnejših oblik in omogoča lastnikom zemljišč najkrajši možni dostop do zemljišč, kar bo pomeni zmanjšanje stroškov pridelave. Olajšano je manevriranje s sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, posledično pa je izvajanje tehnoloških ukrepov hitrejše in učinkovitejše. Vse našteto omogoča doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov, ter bolj ekonomično kmetijsko proizvodnjo.

Pričakovani rezultati

Z izvedbo agromelioracij smo uredili:

  • 4122 m novih poljskih gramoziranih poti v širini 4 in 5 m;
  • 270 m poljskih poti za sanacijo;
  • 362 m rekonstruiranih obstoječih gramoziranih poti v širini 5 m;

3418 m rekonstrukcij obstoječih zelenih poti v širini 4 in 5 m.