Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Zadobrova

logo podezelje2

Naziv aktivnosti

Na Mestni občini Ljubljana smo za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Zadobrova prejeli sredstva iz 1. javnega razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Sofinanciranje s strani EU je v višini 75 % in iz proračuna RS v višini 25 % upravičenih stroškov.

Povzetek

Po končani komasaciji na območju Zadobrove je potrebno lastnikom zemljišč zagotoviti nemoteno obdelavo na njihovih parcelah. Z izvedbo agromelioracij bodo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove urejene poljske poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočen tudi operativen zaključek komasacije.

Glavne dejavnosti

Agromelioracija zajema 23,4 ha, na območju katastrskih občin k. o. 1771 – Zadobrova in k. o. 1770 – Kašelj. Izvajale se bodo ureditve poljskih poti in sanacija ter rekonstrukcija obstoječih. Po zaključku, bo investicija predana v uporabo končnim koristnikom učinkov agromelioracije, lastnikom in uporabnikom zemljišč. Na ta način bo Mestna občina Ljubljana dosegla trajnostno okoljsko sprejemljivo rabo ruralnega prostora in urejeno kulturno krajino, ki je v skladu z njenim prostorskim načrtom.

Cilji

Z ureditvijo poljskih poti bo dosežena optimalna potna mreža, ki bo varnejša za uporabo, pravilnejših oblik in bo omogočila lastnikom zemljišč najkrajši možni dostop do zemljišč, kar bo pomenilo zmanjšanje stroškov pridelave. Olajšano bo manevriranje s sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, posledično pa bo izvajanje tehnoloških ukrepov hitrejše in učinkovitejše. Vse našteto bo omogočalo doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov, ter bolj ekonomično kmetijsko proizvodnjo.

Pričakovani rezultati

Z izvedbo agromelioracij se bo uredilo:

  • 4122 m novih poljskih gramoziranih poti v širini 4 in 5 m;
  • 270 m poljskih poti za sanacijo;
  • 362 m rekonstruiranih obstoječih gramoziranih poti v širini 5 m;
  • 3418 m rekonstrukcij obstoječih zelenih poti v širini 4 in 5 m.