Agrarne operacije

Štiri vrste agrarnih operacij

Z agrarnimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor, zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Agrarne operacije so:

  • medsebojna menjava kmetijskih zemljišč – menjava, ki se izvaja zaradi racionalnejše rabe kmetijskega zemljišča, če vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega za več kot 50%.
  • arondacija (zaokrožitev) kmetijskih zemljišč – eno zemljišče se pripoji k drugemu (če so zemljišča razdrobljena ali če leži v strnjenem zemljiškem kompleksu tuje zemljišče), pod pogojem, da bo zemljišče, ki se bo pripojilo, rabilo za kmetijsko proizvodnjo. Lastniku pripojenega zemljišča morajo arondacijski upravičenci zagotoviti drugo ustrezno zemljišče ali odškodnino, če se s tem strinja.
  • komasacija – zemljišča se zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko vloži na pristojni upravni enoti, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.
  • melioracije – agromelioracije, osuševanje in namakanje. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Z namakalnimi sistemi se rastlinam zagotavlja zadostno količino vode v tleh. Z osuševalnimi sistemi se ureja in vzdržuje talni vodni režim. Izgradnja novih osuševalnih sistemov ni dopustna. Predlog za uvedbo melioracije se vloži pri ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, če se s melioracijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo praviloma v lasti več kot dve tretjini površin zemljišč na predvidenem melioracijskem območju.

Komasacija Zadobrova

Večletni evropski kmetijski projekt in je v zgodovini Ljubljane največja zložba zemljišč, na območju med Ljubljanico in Savo. S komasacijo se je  na 188 ha združilo ter na novo razmejilo in razdelilo kar 393 parcel, ki so bile v lasti 134 lastnikov. Z izvedeno komasacijo smo dobili večje parcele, lastnikom zemljišč omogočili učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, uredili dostop po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo ter  uredili lastniško stanje v geodetskih evidencah.

S postopkom komasacije je Mestna občina Ljubljana začela v juliju leta 2010, ko je v imenu lastnikov zemljišč komasacijskega območja Zadobrova, v skladu z veljavno zakonodajo, vložila na UE Ljubljana Moste Polje Predlog za uvedbo komasacijskega postopka. V letu 2013 je bil izbran izvajalec del, komasacija pa je bila zaključena septembra 2015, ko je Upravna enota Ljubljana izpostava Moste-Polje izdala Odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Zamejničene so bile nove parcele in lastniki so lahko nastopili posest na novo odmerjenih parcelah. Namesto dosedanjih 393 parcel jih je  po novem ostalo  le še 145, povprečna velikost pa je postala precej večja.

Če je bila prej v povprečju vsaka velika skoraj 0,48 hektara, bo po novem skoraj dva in polkrat večja (1,2891 hektara). S pravnomočnostjo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč bodo novo nastale parcele vpisane v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige. Na komasiranem območju se bo po končani komasaciji uredilo skupno 8 km poljskih poti. Projekt je bil poleg mestne občine sofinanciran s strani države (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v 25% deležu ter iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu.

V Mestni občini Ljubljana smo od leta 2009 do 2015 izvedli najobsežnejšo komasacijo oziroma združevanje kmetijskih zemljišč v svoji zgodovini. Na območju Zadobrove smo na površini 188 hektarjev združili in na novo razdelili 393 parcel, v lasti 134 lastnikov.

Komasacija Kašelj

Območje Kašlja zajema 16,4 ha kmetijskih zemljišč, s 70 parcelami, ki so v lasti 51 lastnikov zemljišč in se nahaja na vzhodnem delu Ljubljane. Gre za izrazito ravninsko območje na desnem bregu Ljubljanice, ki je pogosto poplavljeno, kmetovalci pa obdelujejo predvsem travnata zemljišča.. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka je bil vložen na Upravno enoto v aprilu 2015, v oktobru leta 2016 je bila izdana Odločba o uvedbi komasacijskega postopka za območje Kašlja, komasacija pa je bila zaključena v letu 2019 z izdajo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč.