Agrarne operacije

Štiri vrste agrarnih operacij

Z agrarnimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor, zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Agrarne operacije so:

  • medsebojna menjava kmetijskih zemljišč – menjava, ki se izvaja zaradi racionalnejše rabe kmetijskega zemljišča, če vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega za več kot 50%.
  • arondacija (zaokrožitev) kmetijskih zemljišč – eno zemljišče se pripoji k drugemu (če so zemljišča razdrobljena ali če leži v strnjenem zemljiškem kompleksu tuje zemljišče), pod pogojem, da bo zemljišče, ki se bo pripojilo, rabilo za kmetijsko proizvodnjo. Lastniku pripojenega zemljišča morajo arondacijski upravičenci zagotoviti drugo ustrezno zemljišče ali odškodnino, če se s tem strinja.
  • komasacija – zemljišča se zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko vloži na pristojni upravni enoti, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.
  • melioracije – agromelioracije, osuševanje in namakanje. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Z namakalnimi sistemi se rastlinam zagotavlja zadostno količino vode v tleh. Z osuševalnimi sistemi se ureja in vzdržuje talni vodni režim. Izgradnja novih osuševalnih sistemov ni dopustna. Predlog za uvedbo melioracije se vloži pri ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, če se s melioracijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo praviloma v lasti več kot dve tretjini površin zemljišč na predvidenem melioracijskem območju.

Komasacija Zadobrova

Večletni evropski kmetijski projekt in je v zgodovini Ljubljane največja zložba zemljišč, na območju med Ljubljanico in Savo. S komasacijo se je  na 188 ha združilo ter na novo razmejilo in razdelilo kar 393 parcel, ki so bile v lasti 134 lastnikov. Z izvedeno komasacijo smo dobili večje parcele, lastnikom zemljišč omogočili učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, uredili dostop po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo ter  uredili lastniško stanje v geodetskih evidencah.

S postopkom komasacije je Mestna občina Ljubljana začela v juliju leta 2010, ko je v imenu lastnikov zemljišč komasacijskega območja Zadobrova, v skladu z veljavno zakonodajo, vložila na UE Ljubljana Moste Polje Predlog za uvedbo komasacijskega postopka. V letu 2013 je bil izbran izvajalec del, komasacija pa je bila zaključena septembra 2015, ko je Upravna enota Ljubljana izpostava Moste-Polje izdala Odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Zamejničene so bile nove parcele in lastniki so lahko nastopili posest na novo odmerjenih parcelah. Namesto dosedanjih 393 parcel jih je  po novem ostalo  le še 145, povprečna velikost pa je postala precej večja.

Če je bila prej v povprečju vsaka velika skoraj 0,48 hektara, bo po novem skoraj dva in polkrat večja (1,2891 hektara). S pravnomočnostjo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč bodo novo nastale parcele vpisane v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige. Na komasiranem območju se bo po končani komasaciji uredilo skupno 8 km poljskih poti. Projekt je bil poleg mestne občine sofinanciran s strani države (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v 25% deležu ter iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu.

Agromelioracija Zadobrova

S tem postopkom bodo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove urejene poljske poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočen tudi operativen zaključek komasacije. Po končani komasaciji na območju Zadobrove je potrebno lastnikom zemljišč zagotoviti tudi nemoteno obdelavo na njihovih parcelah. Zasnova ureditve poljskih poti je bila predvidena že v postopku komasacije, vendar se njihova ureditev, prav tako kot komasacija, lahko prične z odločbo o uvedbi agromelioracije, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To pomeni, da so tudi postopki pred dejanskim pričetkom agromelioracije dolgi in lahko trajajo vsaj leto dni. Odsek za razvoj podeželja, Oddelka za varstvo okolja je pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije prejel v mesecu avgustu 2016 s katero so bili potrjeni vsi zakonski pogoji za uvedbo in kasnejšo izvedbo agromelioracije. Z ozirom na to, da agromelioracija predstavlja poseg v okolje, je bilo potrebno na Ministrstvo za okolje in prostor vložiti zahtevo, da ugotovi ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Glede na določila veljavne področne zakonodaje in dejstva, da se bo z ureditvijo poljskih poti dosegla optimalna potna mreža, ki bo varnejša za uporabo, pravilnejših oblik in bo omogočila lastnikom zemljišč čim krajši dostop do zemljišč, je ministrstvo izdalo sklep, da uvedba predhodnega postopka ali postopka presoje vplivov na okolje ni potrebna.

Leto 2017 bo namenjeno pripravi vloge in pridobitvi sredstev 1. Javnega razpisa za podukrep 4.3, Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerimi bo Odsek za razvoj podeželja omogočili dokončno ureditev poljskih poti na komasiranem območju.  

Komasacija Kašelj

Območje Kašlja zajema 16,4 ha kmetijskih zemljišč, s 70 parcelami,  ki so v lasti 51 lastnikov zemljišč in se  nahaja na vzhodnem delu Ljubljane. Gre za izrazito ravninsko območje na desnem bregu Ljubljanice, ki je pogosto poplavljeno, kmetovalci pa obdelujejo predvsem travnata zemljišča. Parcele so nefunkcionalnih oblik, s slabo označenimi parcelnimi mejami v naravi, oziroma jih sploh ni. Komasacija se na tem območju uvaja prvič, z njo se bo racionalizirala in optimizirala kmetijska proizvodnja, saj se bodo s formiranjem večjih obdelovalnih kosov bolj pravilnih oblik, zmanjšali stroški pridelave. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka je bil vložen na Upravno enoto v aprilu 2015, v oktobru leta 2016, pa je bila izdana Odločba o uvedbi komasacijskega postopka za območje Kašlja. V letošnjem letu bomo izbrali izvajalca geodetskih del in pričeli tudi z deli na terenu. Glede na velikost območja in obseg del predvidevamo, da bo komasacija dokončana v obdobju dveh let.