Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana

Pravna podlaga

V skladu s 6. členom Zakona o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18-ZNOrg) za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu, lokalna skupnost ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti.

Naloge Sveta

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV CP) Mestne občine Ljubljana določa naslednje naloge SPV CP MOL:

  • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni MOL,
  • predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
  • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa MOL
  • skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa
  • koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  • sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci v MOL
  • organizira in koordinira akcije, razprave, strokovna predavanja, delavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti cestnega prometa

Svet sodeluje tudi z Javno agencijo Republike Slovenije  za varnost prometa (AVP) in Ministrstvom za infrastrukturo, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.

Sestava Sveta

Svet sestavljajo predstavniki organizacij, društev, ustanov in inštitucij, kar zagotavlja interdisciplinarni pristop v delu Sveta.