Spremembe OPN MOL 2022 – stališča do pripomb

Stališča do pripomb

Stališča do pripomb, podanih s strani mestnih svetnikov in Odborov Mestnega sveta MOL v juniju 2021:

Stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 1. 6. – 30. 6. 2021: