Trajnostna urbana strategija

Izmed 46 prioritetnih projektov v IN TUS MOL izpostavljamo največje: obnova in gradnja kolesarske infrastrukture (skupna ocenjena vrednost 8 milijonov evrov), Galerija Cukrarna (skupna ocenjena vrednost 23,2 milijona evrov) in energetska sanacija stavb v lasti MOL (skupna ocenjena vrednost 32,3 milijona evrov).

Izhodišče za pripravo projektov in/ali programov

Odločitev o izdelavi Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020 izhaja iz potrebe po dokumentu, ki naj opredeli urbano platformo za uskladitev sektorskih razvojnih programov, politik in planov v Mestni občini Ljubljana.

Dokument je izhodišče za pripravo projektov in/ali programov, s katerimi bo MOL kandidirala za sredstva Evropske unije znotraj ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Obenem pa bo tudi strateška podlaga za izvajanje nove urbane politike Evropske unije, kakor se uresničuje v lokalnih urbanih skupnostih, ki po dogovoru s pristojno državno administracijo uvajajo instrument celovitih prostorskih naložb - CTN (angl. Integrated territorial investment – ITI). 

Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 (TUS-StrMOL) je bila potrjena na 13. seji Mestnega sveta MOL, 25.1.2016.

Na 18. seji Mestnega sveta MOL, 14. 12. 2020 je bil sprejet predlog Spremembe Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (TUS –StrMOL) 2014-2020, spremenjena je naslovna stran, kjer se obdobje »2014-2020« nadomesti z obdobjem »2014-2030«.

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: IN TUS MOL) je dokument, namenjen operacionalizaciji prednostnih naložb trajnostnega urbanega razvoja z opisom pristopa k izvajanju investicij/projektov, ki jih je Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: TUS StrMOL), sprejeta na 13. seji Mestnega sveta, dne 25. 1. 2016, prepoznala kot prednostne in plan izvajanja drugih investicij/projektov, ki skupaj prispevajo k celostnemu pristopu razvoja mesta.

V operativnem smislu, z navedbo ključnih projektov za celotno obdobje, je IN TUS prikaz razvojnih dejanj, zajetih v TUS MOL, s prikazom celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi urbani razvoj prek izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj mesta.

Struktura dokumenta IN TUS MOL sledi priporočilu Evropske komisije iz dokumenta Guidance for Member States on Integrated Sustainable Urban Development (Article 7 ERDF Regulation) /EGESIF_15-0010-02 20/04/2016/ in drugim priporočilom, zlasti tistim iz sporočila EK organu upravljanja v RS, z dne 5. 8. 2016. Pri izvedbi projekta so sodelovali partnerji, ki so izdelali dokument Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana – TUS StrMOL.

Za operativno izvedbo tega dokumenta je bila ustanovljena projektna skupina s sklepom dne 28. 11. 2016, ko je bil tudi opredeljen terminski plan za izvedbo.

Z dokumentom se ne posega v že sprejete odločitve MOL in se jih ne spreminja. S prejetimi komentarji, predlogi in pripombami na osnutek IN TUS MOL, ki je bil v javni obravnavi od 21. 2. do 7. 3. 2017, ter z odgovori nanje se lahko seznanite tukaj.

Na 18. seji Mestnega sveta MOL, 14. 12. 2020 je bil sprejet predlog Spremembe Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL 2014-2020), spremenjena je naslovna stran, kjer se obdobje »2014-2020« nadomesti z obdobjem »2014-2030«.