Trajnostna urbana strategija

Izmed 46 prioritetnih projektov v IN TUS MOL izpostavljamo največje: obnova in gradnja kolesarske infrastrukture (skupna ocenjena vrednost 8 milijonov evrov), Galerija Cukrarna (skupna ocenjena vrednost 23,2 milijona evrov) in energetska sanacija stavb v lasti MOL (skupna ocenjena vrednost 32,3 milijona evrov).

Izhodišče za pripravo projektov in/ali programov

Odločitev o izdelavi Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020 izhaja iz potrebe po dokumentu, ki naj opredeli urbano platformo za uskladitev sektorskih razvojnih programov, politik in planov v Mestni občini Ljubljana.

Dokument je izhodišče za pripravo projektov in/ali programov, s katerimi bo MOL kandidirala za sredstva Evropske unije znotraj ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Obenem pa bo tudi strateška podlaga za izvajanje nove urbane politike Evropske unije, kakor se uresničuje v lokalnih urbanih skupnostih, ki po dogovoru s pristojno državno administracijo uvajajo instrument celovitih prostorskih naložb - CTN (angl. Integrated territorial investment – ITI). 

Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 (TUS-StrMOL) je bila potrjena na 13. seji Mestnega sveta MOL, 25.1.2016.

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: IN TUS MOL) je dokument, namenjen operacionalizaciji prednostnih naložb trajnostnega urbanega razvoja z opisom pristopa k izvajanju investicij/projektov, ki jih je Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: TUS StrMOL), sprejeta na 13. seji Mestnega sveta, dne 25. 1. 2016, prepoznala kot prednostne in plan izvajanja drugih investicij/projektov, ki skupaj prispevajo k celostnemu pristopu razvoja mesta.

V operativnem smislu, z navedbo ključnih projektov za celotno obdobje, je IN TUS prikaz razvojnih dejanj, zajetih v TUS MOL, s prikazom celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi urbani razvoj prek izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj mesta.

Struktura dokumenta IN TUS MOL sledi priporočilu Evropske komisije iz dokumenta Guidance for Member States on Integrated Sustainable Urban Development (Article 7 ERDF Regulation) /EGESIF_15-0010-02 20/04/2016/ in drugim priporočilom, zlasti tistim iz sporočila EK organu upravljanja v RS, z dne 5. 8. 2016. Pri izvedbi projekta so sodelovali partnerji, ki so izdelali dokument Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana – TUS StrMOL.

Za operativno izvedbo tega dokumenta je bila ustanovljena projektna skupina s sklepom dne 28. 11. 2016, ko je bil tudi opredeljen terminski plan za izvedbo.

Z dokumentom se ne posega v že sprejete odločitve MOL in se jih ne spreminja. S prejetimi komentarji, predlogi in pripombami na osnutek IN TUS MOL, ki je bil v javni obravnavi od 21. 2. do 7. 3. 2017, ter z odgovori nanje se lahko seznanite tukaj.