Zasvojenosti

Zasvojenost je pereč problem sodobne družbe. Ko govorimo o tej tematiki, najprej pomislimo na zasvojenost z nedovoljenimi drogami, alkoholom in kajenjem, v zadnjih letih pa se precej pozornosti namenja tudi zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami ter drugim oblikam zasvojenosti. V okviru Mestne uprave MOL se z aktivnostmi s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ukvarja Odsek za projekte – področje preprečevanja zasvojenosti, ki deluje v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za zdravje in socialno varstvo pa tudi z aktivnostmi zmanjševanja škode.

Zasvojenost z nedovoljenimi drogami

V odgovor velikemu razmahu uživanja nedovoljenih drog ter iz tega izhajajočih novo nastalih potreb ciljne populacije, je v Ljubljani dejavnih cela vrsta programov nevladnih organizacij, od programov za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo droge, do tradicionalnih terapevtskih programov za tiste, ki želijo z uživanjem drog za vedno prenehati, širi pa se tudi obseg terenskega dela. Ljubljana kot edina v Sloveniji nudi tudi zavetišče za brezdomne uživalke in uživalce nedovoljenih drog. 

Zadrževanje zasvojenih z nedovoljenimi drogami na javnih površinah MOL

Po podatkih nevladnih organizacij se večina zasvojenih z nedovoljenimi drogami zadržuje doma, nekateri se zadržujejo v dnevnih centrih za uporabnice in uporabnike nedovoljenih drog, nekateri pa se zadržujejo na javnih površinah v MOL, ki so dostopne vsem. Na MOL v okviru javnih razpisov za sofinanciranje programov - pretežno nevladnih organizacij - sofinanciramo programe, ki so namenjeni zmanjševanju škode zaradi drog tako za uživalke in uživalce kot tudi za prebivalke in prebivalce mesta oziroma okolico. V navedene programe je bilo v preteklih letih vključenih več kot 7000 oseb letno. Prav zaradi zadrževanja nekaterih na območju Metelkove, je bil za leto 2017 v sofinanciranje izbran nov, dodaten program Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog v MOL.

Varna soba

Trenutna slovenska veljavna zakonodaja opredeljuje Varno sobo kot program nadzorovane uporabe drog, ki je v skladu z zakonom potrjen in se izvaja le v okviru ali pod nadzorom javnega zdravstva (75. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - KZ-1B, Uradni list RS, St. 91/2011 z dne 14. 11. 2011), v drugih primerih pa je nezakonita.

Zasvojenost z alkoholom

Tvegano in škodljivo uživanje alkohola med mladimi ter pogost pojav alkoholizma med odraslimi, predstavljata enega najbolj perečih družbenih problemov in izzivov v Sloveniji. Škodljivi vplivi segajo od zdravja posameznika do področja medosebnih odnosov ter imajo negativne socialne in ekonomske posledice. MOL se aktivno sooča s to problematiko z rednim sofinanciranjem raznovrstnih programov, usmerjenih k preventivi, zmanjševanju škodljivih posledic alkohola in socialni rehabilitaciji zasvojenih. 

Zasvojenost sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom

Zasvojenost z računalniki in drugimi elektronskimi mediji je v sodobnem svetu vedno pogostejša in je predvsem posledica odtujenosti. S sofinanciranjem programov MOL pomaga zagotavljati pomoč pri težavah zaradi prekomerne rabe tehnologij ter s tem omogoča strokovno psihosocialno svetovanje uporabnikom in uporabnicam ob nekontrolirani uporabi  tehnologij in spleta.