Socialnovarstveni programi podpore in pomoči

Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana namenja finančna sredstva številnim programom na področju socialnega varstva.  Katerim programom namenjamo sredstva, lahko preverite po posameznih, spodaj opisanih področjih.  

Zasvojenosti

Zasvojenost je pereč problem sodobne družbe. Ko govorimo o tej tematiki, najprej pomislimo na zasvojenost z nedovoljenimi drogami, alkoholom in kajenjem, v zadnjih letih pa se precej pozornosti namenja tudi zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami ter drugim oblikam zasvojenosti. V okviru Mestne uprave MOL se z aktivnostmi s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ukvarja Odsek za projekte, ki deluje v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za zdravje in socialno varstvo pa tudi z aktivnostmi zmanjševanja škode.

Preberite več

Ženske in otroci, ki so žrtve nasilja

Nasilje nad ženskami in otroki je bilo v Sloveniji dolgo družbeno spregledano. Razpoznavanje problematike otežuje njena kompleksnost, saj se nasilje nad ženskami in otroki lahko pojavlja v psihični, fizični, ekonomski ali spolni obliki, pogosto pa ostane prikrito, saj se v veliki meri pojavlja znotraj družine.

Preberite več

Osebe s težavami v duševnem zdravju

Vse več raziskav kaže, da število ljudi s težavami v duševnem zdravju raste. K stopnjevanju prispevajo negotove družbene razmere vezane na nestabilen trg dela, neusklajenost službenih in družinskih obveznosti, odtujenost, idr. Tudi revščina in socialna izključenost pomembno vplivata na razvoj duševnih težav. Na področju Evrope pa je za ljudi s težavami v duševnem zdravju značilno tudi povezovanje v gibanja, ki se upirajo institucionalizaciji oziroma hospitalizaciji in zahtevajo pravico do bivanja v skupnosti.

Preberite več

Brezdomni in ljudje v eksistenčni stiski

V Sloveniji se s pojavom brezdomstva najbolj neposredno in v največjem obsegu soočamo prav v Ljubljani, kjer poleg meščanov in meščank zavetje anonimnosti išče še veliko ljudi iz ostalih predelov Slovenije. V urbanem okolju nam je pojav poznan že dolga leta, zato imajo tudi naši ukrepi in delovanje bogato zgodovino in danes tvorijo stabilen del sistema mestne politike na področju socialnega varstva.

Preberite več

Osebe z motnjami hranjenja

Motnje hranjenja kljub pogosti fizični manifestaciji uvrščamo med duševne motnje, saj hrana postane središče človekovih misli, bojev in slabe vesti.

Preberite več

Otroci in mladi

Kot posebno občutljiva skupina morajo biti otroci, mladostnice in mladostniki deležni dodatne zaščite, prilagojene njihovim potrebam ter življenjskim okoliščinam, s katerimi se soočajo v času odraščanja. V današnjem času se jih pomembno dotikajo negotove družbene razmere, vse več je mladih, ki so zaradi spremenjenih socialnih okoliščin ali težav v medsebojnih odnosih znotraj najožje socialne mreže, postavljeni pred nove zahteve in izzive, katerim brez pomoči pogosto niso kos.

Preberite več

Rominje in Romi

Na področju Mestne občine Ljubljana prebiva relativno majhno število zlasti nedavno priseljenih Rominj in Romov. Kljub njihovi maloštevilnosti pa se Mestna občina Ljubljana zaveda pomembnosti odnosa do ranljivih skupin in pomembnosti njihovega učinkovitega vključevanja v lokalno okolje, ki prispeva k splošnemu blagostanju in kvaliteti bivanja vseh občank in občanov Ljubljane.

Preberite več

Imigrantke in imigranti

Migracije so množičen globalen proces preseljevanja ljudi znotraj ali med državami zaradi ekonomskih, političnih, demografskih, religioznih, osebnih in drugih vzrokov. Glavna mesta razvitejših delov sveta se spreminjajo v multikulturna stičišča, kar širi naša obzorja in bogati naš vsakdan.

Preberite več