torek, 27. 8. 2019

Novo šolsko leto je pred vrati

Na Mestni občini Ljubljana se aktivno pripravljamo na novo šolsko leto. Skrbimo za kakovostne razmere v šolah in vrtcih, za vpis otrok v javne vrtce in osnovne šole, za investicije in energetsko sanacijo stavb vrtcev in šol ter za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

Javni vrtci v MOL

V šolskem letu 2019/20 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.358 otrok. Vključenost ljubljanskih otrok v vrtce se je v preteklem šolskem letu povečala na 93,6 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a znašala 81,7 %.

Vrtci so prejeli 3.304 vlog za vpis otrok v šolsko leto 2019/20, od tega 2.830 vlog za I. starostno obdobje in 474 vlog za II. starostno obdobje. Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2018/19 so vrtci prejeli 3.510 vlog, od tega 2.964 vlog za I. starostno obdobje in 546 vlog za II. starostno obdobje.

Na prvem objavljenem centralnem čakalnem seznamu javnih vrtcev za šolsko leto 2019/20 na dan 17. 5. 2019 je bilo 565 čakajočih otrok, od tega 538 otrok za I. starostno obdobje in 27 otrok za II. starostno obdobje. Za primerjavo z lanskim letom: na prvem centralnem čakalnem seznamu na dan 20. 5. 2018 za vpis za šolsko leto 2018/19 je bilo 600 čakajočih otrok, od tega 571 otrok za I. starostno obdobje in 29 otrok za II. starostno obdobje.

vrtec Jurček
Prenovljeno igrišče vrtca Galjevica, enote Jurček 

Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2019/20 do 20. 8. 2019 sprejeli 3.111 otrok, od tega 2.642 otrok za I. starostno obdobje oz. 93 % in 469 otrok za II. starostno obdobje oz. 98 % glede na vse prejete vloge.

Na centralnem čakalnem seznamu na dan 20. 8. 2019 je 193 čakajočih otrok, od tega je 66 otrok iz drugih občin; 188 otrok za I. starostno obdobje in 5 otrok za II. starostno obdobje. 122 otrok je že prejelo ponudbo za podpis pogodbe, vendar so jo zavrnili, saj želijo točno določeno enoto oz. lokacijo, od tega je 40 otrok, ki so uvrščeni na zadnje mesto čakalnega seznama, ker so starši že najmanj trikrat odklonili ponujeno prosto mesto. Na odločitev 47 staršev še čakamo.

Od 193 otrok imajo samo trije otroci s stalnim prebivališčem v MOL izbrano možnost katerikoli vrtec, vendar starši želijo točno izbrano enoto vrtca, od teh ima samo en otrok izpolnjen starostni pogoj 11 mesecev.

Že šesto leto v Ljubljani zagotavljamo vsem staršem s pogoji javni vrtec že v spomladanskih mesecih (stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL, starostni pogoj ter izbira kamorkoli). Ocenjujemo, da bodo vsi otroci iz MOL s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v MOL, ne glede na stalnost, in z izpolnjenim starostnim pogojem s 1. 9. 2019 dobili mesto v javnem vrtcu, razen če želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

V javnih vrtcih bomo še naprej izvajali nadstandardne programe za otroke, kot so obogatitvene dejavnosti, krajši tabori, letovanja in zimovanja in jih dodatno subvencionirali iz proračuna MOL, prav tako bomo še naprej pospeševali inkluzivne programe za otroke s posebnimi potrebami in skupaj z drugimi strokami prilagajali oddelke, kot je oddelek za otroke z avtističnimi motnjami v Vrtcu Pedenjped.

Delovanje vrtcev v 785 oddelkih

23 ljubljanskih javnih vrtcev je v šolskem letu 2018/19 delovalo v 785 oddelkih. Z novim šolskim letom se ohranja enako število oddelkov kot v preteklem šolskem letu. V Vrtcu Kolezija ukinjamo delovanje vzgojno-varstvene družine, v okviru Vrtca Pedenjped pa vzpostavljamo dodaten oddelek na OŠ Nove Fužine.

Na pristojno ministrstvo smo podali predlog, da je potrebno lokalni skupnosti omogočiti, da v skladu s svojim specifičnim položajem in strategijami razvoja oblikuje lastne kriterije tudi pri sofinanciranju zasebnih vrtcev, saj po trenutni zakonodaji nastajajo stihijsko, brez pozitivnega soglasja posamezne občine, s tem da je slednja zavezana k njihovemu financiranju.

Poleg sredstev za programe v vrtcih, na MOL iz proračuna namenjamo še obsežna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, kar ne bremeni staršev, saj ti stroški niso vključeni v ceno programov.

V obdobju po letu 2006 smo v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirali stavbe, obnovili igrišča, igralnice za otroke in zgradili nove večnamenske prostore za sproščeno in varno igro otrok. Zgradili smo 104 nove oddelke, tako da smo omogočili vstop v vrtec za dodatnih 3.028 otrok. Za izvajanje programov v vzgoji in izobraževanju smo iz proračuna MOL od leta 2006 do 2019 namenili izjemnih 1.057.500.000 evrov, od tega za investicije in investicijsko vzdrževanje v objekte v vzgoji in izobraževanju 254.720.000 evrov in pridobili 15.162.000 evrov nepovratnih sredstev.

Večji projekti v letu 2019:

 • Vrtec Črnuče, enota Sapramiška – energetska sanacija objekta (zaključeno)
 • Vrtec Črnuče, enota Ostržek – prenova centralne kuhinje (sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; v izvajanju; predviden zaključek september 2019)
 • Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci – celovita in energetska sanacija objekta (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; v izvajanju; predviden zaključek oktober 2019)
 • Vrtec Mojca, enota Tinkara – izgradnja večnamenskega prostora (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predviden zaključek november 2019)
 • Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned – izgradnja večnamenskega prostora (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predviden zaključek oktober 2019)

V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 3 objekti vrtcev, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih vrtcih:

 • Vrtec Najdihojca, enota Biba – celovita statična in energetska sanacija objekta s prenovo centralne kuhinje (v izvajanju; predviden zaključek september 2019)
 • Vrtec Galjevica, enota Galjevica – celovita statična in energetska sanacija objekta ter izgradnja večnamenskega prostora (v izvajanju; predviden zaključek september 2019)
 • Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav – celovita statična in energetska sanacija objekta (v izvajanju; predviden zaključek september 2019)

Investicijski načrt bo tudi v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska in vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Osnovne šole v MOL

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2019/20 povečuje, in sicer bo v javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana 615 učencev več kot v preteklem šolskem letu. Tako se bo na območju Ljubljane izobraževalo 25.838 osnovnošolcev v 1.128 oddelkih. V javne osnovne šole bo vključenih 24.709 učencev, ki bodo razporejeni v 1.078 oddelkov. V šolskem letu 2019/2020 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 18 oddelkov več kot preteklo šolsko leto.
Po en oddelek več bodo imele OŠ Božidarja Jakca, OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Nove Fužine, OŠ Savsko naselje, OŠ Šentvid; na OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Vide Pregarc in OŠ Vrhovci pa bodo imeli po dva oddelka več. Na OŠ Oskarja Kovačiča bo en oddelek manj kot preteklo šolsko leto.

nova učilnica
Učilnice so pripravljene na prihod učencev

Povprečno število učencev v oddelku javnih šol se bo v primerjavi s preteklim letom rahlo povečalo z 22,76 na 22,92.

 V primerjavi s preteklim šolskim letom se bo število prvošolcev zmanjšalo za 115 učencev, in sicer se bo 2.875 prvošolcev šolalo v 126 oddelkih javnih in zasebnih osnovnih šol na območju MOL. Število oddelkov 1. razreda se bo v šolskem letu 2019/20 v primerjavi s preteklim letom v ljubljanskih javnih in zasebnih osnovnih šolah zmanjšalo za štiri oddelke. V sedmih javnih osnovnih šolah bo en oddelek prvega razreda manj kot v preteklem šolskem letu (OŠ Danile Kumar, OŠ Franceta Bevka, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Martina Krpana, OŠ Nove Jarše, OŠ Polje in OŠ Prule), v petih osnovnih šolah pa en oddelek prvega razreda več v primerjavi s preteklim šolskim letom (OŠ Kolezija, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Nove Fužine, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vrhovci). Kljub temu se naše osnovne šole polnijo, kajti številčno šibkejše generacije devetošolcev zapuščajo osnovno šolo (2.228), vpisujejo pa se močnejše generacije prvošolcev (2.875), številčno največje pa so generacije učencev, ki so v 3.–5. razredu.

Povprečno število učencev v oddelku 1. razreda javnih šol bo v primerjavi s preteklim šolskim letom rahlo upadlo, z 23,04 na 22,85.

V obdobju od 2009 do 2019 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.172 na 24.709, kar pomeni, da naše šole letos obiskuje 5.537 učencev več kot pred desetimi leti. Na MOL smo se že v preteklih letih odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v šolah z večjimi infrastrukturnimi posegi (prizidki na OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Vide Pregarc, OŠ Zalog, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Vič, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Franca Rozmana Staneta, nova športna dvorana na OŠ n. h. Maksa Pečarja, celovita obnova – statična in energetska sanacija – OŠ Jožeta Moškriča, statična sanacija in izgradnja koncertne dvorane Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana) ter z urejanjem novih učilnic z adaptacijami notranjih prostorov šol. Vsako leto smo povečali število oddelkov v javnih osnovnih šolah; kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.078 oddelkov) povečali kar za 134 oddelkov.

Obnovili smo nove prostore javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje odraslih.
V letošnjem letu smo začeli s pripravljalnimi deli za dozidavo dodatnih prostorov na OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana in OŠ Miška Kranjca, izvedba je predvidena v letu 2020. Načrtujemo tudi prizidavo novih učilnic na OŠ Vrhovci.
Celostno – energetsko in statično – smo obnovili OŠ Poljane in OŠ Vodmat.
Celostna obnova šolskega otroškega in športnega igrišča bo letos zaključena na OŠ Franceta Bevka in OŠ n. h. Maksa Pečarja, v letu 2020 pa tudi na OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Mirana Jarca. Na OŠ Danile Kumar in OŠ Spodnja Šiška obnavljamo kuhinji.

Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2019:

 • OŠ Vič – izgradnja prizidka z dvema sodobnima učilnicama, posodobitev šolskega igrišča in ureditev učilnice na prostem (zaključeno)
 • OŠ Vižmarje Brod – za potrebe šole in širše lokalne skupnosti smo zgradili novo športno dvorano in uredili športno igrišče, ploščad in parkirišče (zaključeno)
 • Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – statična sanacija in izgradnja nove koncertne dvorane (zaključeno)
 • OŠ n. h. Maksa Pečarja – celostna obnova šolskega športnega igrišča (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019)
 • OŠ Danile Kumar – obnova kuhinje (predviden zaključek oktobra 2019)
 • OŠ Spodnja Šiška – obnova kuhinje in jedilnice (predviden zaključek septembra 2019)

dvorana Vizmarje Brod
Nova športna dvorana OŠ Vižmarje Brod Foto: Boris Stojilković

V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 4 objekti šol, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih šolah:

 • OŠ Vodmat (v izvajanju, predviden zaključek oktober 2019)
 • OŠ Oskarja Kovačiča – podružnica Rudnik (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019)
 • OŠ Poljane (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019)
 • OŠ Oskarja Kovačiča – centralna šola, prenova toplotne postaje (predviden zaključek september 2019)

Investicijski načrt bomo v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih šol, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Na pristojno ministrstvo smo že lani dali pobudo, da se pripravi predlog sprememb Zakona o osnovni šoli (48. in 56. člen) ter podrednih podzakonskih predpisov tako, da se odpravi možnosti, da je izenačen status učenčevega stalnega in začasnega prebivališča v mestih, razen izjemoma, kot je npr. ukrep centra za socialno delo ali sodišča ter predlog sprememb Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže šol, in sicer tako, da odredba dopušča občinam možnost združevanja več kot treh šol v skupni šolski okoliš.

Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja 

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 104 nove oddelke v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2019/20 v javnih vrtcih 785 oddelkov. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 134 oddelkov in bo v šolskem letu 2019/20 štelo skupno 1.078 oddelkov. Od leta 2006 do 2019 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.057.492.405 evrov, od tega 254.720.477 evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 15.162.186 evrov nepovratnih sredstev.

 Tabela: Realizacija proračuna za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2018 in podatki iz proračuna MOL za leto 2019

LETO

REALIZACIJA (PROGRAM IN INVESTICIJE)

OD TEGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE

%

SKUPAJ EU, RS IN

EKO SKLAD

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13,0

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26,0

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

 

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2012

70.627.315 €

7.861.376 €

11,1

 

2013

68.801.581 €

13.441.252 €

19,5

956.631 €

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

0 €

2017

79.677.634 €

15.314.228 €

19,2

504.673 €

Skupaj 2006-2017

849.251.556 €

175.885.265 €

20,7

7.072.289 €

2018

107.282.323 €

42.430.808 €

39,6

7.296.436 €

Skupaj 2006-2018

956.533.879 €

218.316.073 €

22,8

14.368.726 €

1. rebalans proračuna 2019

100.958.526 €

36.404.404 €

36,1

793.460 €

Skupaj 2006-2019

1.057.492.405 €

254.720.477 €

24,1

15.162.186 €

Priponki:

Preberite tudi: